Nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wprowadza szereg zmian m.in. dla firm oraz osób fizycznych. Poniżej najważniejsze zmiany, które nadejdą wraz z nowym rokiem.

Umowa sprzedaży w postępowaniu upadłościowym i egzekucyjnym

Od 1 stycznia 2016 każda umowa sprzedaży zawarta w trakcie postępowania upadłościowego i naprawczego powoduje powstanie obowiązku podatkowego i uiszczenia PCC. Mówi o tym art. 2 pkt 3 ustawy.

Umowa przeniesienia własności gospodarstwa rolnego

W obecnej chwili korzystamy ze zwolnienia z podatku PCC przy nabyciu gospodarstwa rolnego, lecz po nowym roku aby skorzystać z tego zwolnienia należy jednocześnie spełnić trzy wymagania (art. 9 pkt 2 ustawy):

  • przeniesienie własności gospodarstwa rolnego musi mieć formę umowy sprzedaży,

  • nabyte gospodarstwo musi tworzyć lub wchodzić w skład już działającego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 11 ha i nie większej niż 300 ha,

  • nabywca gospodarstwa musi je prowadzić przez minimum 5 kolejnych lat od daty transakcji.

Zniesienie współwłasności

Od nowego roku opodatkowaniu będzie podlegało odpłatne, częściowe zniesienie współwłasności które obejmuje przyznanie rzeczy wspólnej albo jej części na dalszą współwłasność niektórym dotychczasowym współwłaścicielom z obowiązkiem spłaty pozostałych (art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy).

Zmiany w podatku PCC od 1 stycznia 2016 roku

Umowa zamiany rzeczy

Z nowym rokiem wprowadzony zostanie przepis (art. 1 ust. 4a) określający, że umowa zamiany podlega także podatkowi, jeżeli co najmniej jedna z zamienianych rzeczy jest położona na terytorium RP lub jedno z praw majątkowych jest wykonywane na terytorium RP.

Podatek PCC a podatek VAT

W ustawie obowiązującej z nowym rokiem doprecyzowano brzmienie art. 2 ust. 4 ustawy, w zakresie dotyczącym czynności cywilnoprawnych opodatkowanych w części VAT. Regulacja ta ma zapobiegać podwójnemu opodatkowaniu jednej i tej samej czynności.

Pożyczka odnawialna

Od nowego roku w życie wchodzi nowy przepis (art. 3 ust. 1 pkt 1a ustawy o PCC), który stanowi, że:  „Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych, jeżeli umowa pożyczki określa, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy”. Reasumując, jeśli kwota pożyczki nie jest wypłacana jednorazowo i zarazem suma pożyczki nie jest znana w momencie zawarcia umowy pożyczkowej, wtedy każdorazowa wypłata kwoty pożyczki w ramach tej umowy pożyczkowej będzie skutkowała narodzeniem się obowiązku podatkowego i wpłaty PCC do US.

Umowa pożyczki między osobami najbliższymi – zwolnienie od podatku

Doprecyzowano z nowym rokiem warunki dotyczące zwolnienia z podatku w przypadku pożyczek udzielanych w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami najbliższymi – art. 9 pkt. 10 ustawy.

Dokumenty elektroniczne

Z nowym rokiem wprowadza się obowiązek przekazywania przez notariuszy, jako płatników podatku PCC, właściwemu organowi podatkowemu wyłącznie w formie elektronicznej deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku, której integralną częścią jest informacja o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom (art. 10 ust. 3a pkt 2) oraz sporządzonych w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej informacji zawierających dane z aktów notarialnych dotyczące tych czynności, z tytułu których są płatnikami lub odpisów tych aktów (art. 10 ust. 3a pkt 3).

Właściwość organów

W ustawie obowiązującej od 2016 roku, określono właściwy organ podatkowy, w przypadku gdy nie można go ustalić według kryteriów wskazanych w ustawie (art. 12 ust. 3). Zatem gdy nie można ustalić właściwości miejscowej na podstawie przepisów prawa, organem podatkowym właściwym miejscowo jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście.

Nadano również nowe brzmienie art. 12 ustawy, regulującemu właściwość miejscową organów podatkowych w związku z koniecznością określenia właściwości miejscowej tych organów w przypadku: ustanowienia hipoteki (art. 12 ust. 1 pkt 3), umowy zamiany (art. 12 ust. 2).

Umowa spółki – zwrot podatku

Z 2016 rokiem unormowano zwrot podatku od umowy spółki, w przypadku gdy spółka nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców lub gdy wysokość kapitału zakładowego spółki kapitałowej została zarejestrowana w wysokości niższej niż przewidywała umowa spółki (art. 11 ust. 1 pkt 3a),

Dodatkowo z nowym 2016 rokiem unormowano w sposób szczególny zakres odpowiedzialności notariuszy jako płatników podatku od czynności cywilnoprawnych.

Analizując powyższe zmiany należy stwierdzić, że mają one na celu uszczelnienie systemu podatkowego, jak również ograniczenie możliwości optymalizacji podatkowych przez podatników, a co za tym idzie wzrost wpływów do budżetu państwa.