Od 1 września zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia oraz wysokość składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych oraz miesięczne graniczne kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń emerytów i rencistów.

Wynagrodzenie młodocianego

Zgodnie z § 19. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Stosunek procentowy wynagrodzenia, wynosi:

  • w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%,
  • w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%,
  • w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%.

Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia.

Przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2017 roku zostało ogłoszone przez GUS i wyniosło 4220,69 zł.

Oznacza to, że wynagrodzenie młodocianego nie może być mniejsze niż :

  • 168,83 zł w pierwszym roku nauki,
  • 211,03 w drugim roku nauki,
  • 253,24 w trzecim roku nauki.

Zmiany kwotowe od 1 września

Składki społeczne młodocianych

Przy założeniu, że młodociany ma wypłacane minimalne wynagrodzenia wyliczenia składek ZUS są następujące :

Podstawa wymiaru składki

Składka społeczna

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

168,83 zł
(I rok nauki)
emerytalna

16,48 zł

16,48 zł

rentowa

10,97 zł

2,53 zł

chorobowa

4,14 zł

wypadkowa

3,03 zł

211,03 zł
(II rok nauki)
emerytalna

20,60 zł

20,60 zł

rentowa

13,72 zł

3,17 zł

chorobowa

5,17 zł

wypadkowa

3,80 zł

253,24 zł
(III rok nauki)
emerytalna

24,72 zł

24,72 zł

rentowa

16,46 zł

3,80 zł

chorobowa

6,20 zł

wypadkowa

4,56 zł

O sposobie finansowania składek pracownika pisałam już wcześniej, a do wyliczeń przyjęłam składkę wypadkową w wysokości 1,8%.

Okres obowiązywania wszystkich wyżej wymienionych kwot, to od 01.09.2017 do 30.11.2017 r.

Miesięczne graniczne kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń emerytów i rencistów

Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia.

Od 1 września do 30 listopada 2017 r. zgodnie z ogłoszonym komunikatem obowiązują następujące limity.

70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego2954,50 zł
130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

5486,90 zł

Czytaj

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.