W ostatnim czasie Urzędy zaczęły kwestionować prawo do zastosowania 50% KUP, stosowanych do wynagrodzeń programistów. Czy płatnik przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy pomimo odmiennych stanowisk, w dalszym ciągu może stosować 50% koszty uzyskania przychodów? Zapraszam do zapoznania się z artykułem , w którym omówię obecnie prezentowane stanowisko KIS w zakresie 50% KUP.

Prawo do zastosowania 50% KUP

Prawo do rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodu zostało określona w art. 22 ust 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.W roku podatkowym podstawa do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej czyli kwoty 85 528 zł. Przedsiębiorca rozliczający wynagrodzenie z twórczej pracy programistów  stosował koszty uzyskania przychodów do wartości 42 764 zł. Wysokość kwoty kosztów została określona zgodnie z art. 22 ust. 9a ustawy o PIT. .

Urzędy nie kwestionowały prawda do rozliczenia 50% KUP od umów z programistą pod warunkiem, że przedmiotem umowy było tworzeniem utworów, które były objęte prawami autorskimi. Dodatkowo umowa musiała zawierać informację, że po wytworzeniu utworu, prawa autorskie oraz wszystkie prawa pokrewne do utworu zostają w całości przeniesione na pracodawcę. Przedsiębiorca powinien także prowadzić dodatkowe ewidencje. Ewidencje powinny potwierdzać czas pracy nad dany utworem, postęp w pracy oraz ewentualnie listę wszystkich wytworzonych utworów które zostały objęte prawami autorskimi.

Więcej na temat 50% KUP, omawialiśmy w tym artykule.

Odmienne stanowisko w indywidualnej interpretacji podatkowej

Pod koniec 2017 roku, urzędy zaczęły wydawać odmienne stanowiska, w sprawie rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodów, dla umów programistów. Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 25 lipca 0111-KDIB2-3.4011.123.2017.1.KK:

„aby możliwe było zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia związanego z rozporządzeniem prawami autorskimi muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

  • praca wykonywana przez pracownika jest przedmiotem prawa autorskiego. Czyli pełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

  • pracownik jest twórcą w rozumieniu tej ustawy i uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika z korzystania przez twórcę z tychże praw lub rozporządzania tymi prawami,

  • stosunek prawny łączący pracownika i pracodawcę przewiduje zróżnicowanie wynagrodzenia należnego pracownikowi za część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych oraz prowadzona jest stosowna dokumentacja w tym zakresie, np. szczegółowa ewidencja przeniesionych praw autorskich.”

Wynagrodzenie programisty

Wnioskując o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, podatnik opisał schemat wynagrodzenia programistów za pracę twórczą. Pracodawca określił wyodrębniony procent honorarium z ogólnego wynagrodzenia pracownika. Zdaniem KIS, wynagrodzenie takie nie będzie wyznacznikiem wykonania pracy twórczej, bowiem nie oznacza automatycznie powstania utworu i przeniesienia praw z tego tytułu na pracodawcę:

„wyodrębnienie należnego pracownikowi wynagrodzenia należnego za pracę twórczą nie może polegać na wyróżnieniu w umowie o pracę części czasu pracy przeznaczonej na pracę twórczą, gdyż z takiego wyróżnienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór powstał i czy w związku z jego eksploatacją wypłacano honorarium.”

przez co:

„Reasumując, planowany przez Wnioskodawcę podział wynagrodzenia nie stwarza możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu względem wynagrodzenia za wykonywaną przez pracowników pracę twórczą. Do całości uzyskiwanych przez pracowników przychodów ze stosunku pracy zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

W dalszym ciągu warto pamiętać, że ewidencja wykonanej pracy twórczej jest niezbędna do udokumentowania pracy programisty. Natomiast zdaniem urzędów może być niewystarczająca. W konsekwencji, pracodawca może nie mieć prawa do zastosowania art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT. Należy pamiętać, że dodatkowo aby zastosować 50%KUP, pracodawca powinien wykazać związek przychodu z korzystaniem lub rozporządzaniem prawami autorskimi do danego utworu.

Brak prawa do zastosowania 50% KUP od wynagrodzenia programisty potwierdził także Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowe w wydanej indywidualnej interpretacji podatkowej o sygn. 0115-KDIT2-1.4011.232.2017.1.KK z dnia 28 sierpnia 2017. Moim zdaniem pracodawcy w dalszym ciągu mają prawo stosować 50% KUP, dla wynagrodzeń pracy twórczej. Natomiast w interesie przedsiębiorców jest prawidłowe skonstruowanie umowy oraz prowadzenie niezbędnej ewidencji, która potwierdza wykonanie danego utworu.