Z dniem 1 lipca 2019 r. powstała możliwość składania za dany miesiąc zbiorczych deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Kto może składać zbiorcze PCC oraz czy są jakieś warunki? Po odpowiedź zapraszam do wpisu.

Podatnicy zajmujący się np. zakupem wierzytelności czy też samochodów (komisy) od osób fizycznych, zobowiązani są do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z każdej transakcji. Dotyczy to również składania deklaracji PCC. W związku z tym, podatnik po każdym zakupie, w ciągu 14 dni jest zobowiązany dokonać wpłaty oraz złożyć deklaracji PCC-3. W przypadku gdy mamy dużo transakcji jest to bardzo uciążliwe, zwłaszcza składanie deklaracji.

Zbiorcze deklaracje PCC

Podatnicy w obrębie miesiąca dokonując nawet kilkunastu transakcji w ciągu miesiąca, dla każdej odrębnie składali PCC-3. W związku z tym, że było to uciążliwe ustawodawca od 1 lipca 2019 r. wprowadził w tym zakresie uproszczenie. Nowelizacja ustawy przy zachowaniu kilku warunków zezwala na składanie zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Nowa deklaracja otrzymała symbol PCC-4. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych został dodany do Art. 10 ust. 1a.

Terminy nowej deklaracji PCC-4

Zgodnie z brzemieniem nowego przepisu podatnicy mogą złożyć za dany miesiąc zbiorczą deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Tak więc podatnicy składają deklaracje do 7 dnia po miesiącu powstania obowiązku podatkowego. W tym samym terminie również wpłacają podatek PCC. Pierwszą deklaracje można złożyć za lipiec 2019 do 7 sierpnia 2019 r.

Kto może składać zbiorcze deklaracje PCC-4

Zbiorcze deklaracje PCC-4 składane za miesiąc wymagają spełnienia określonych warunków. Ustawodawca postawił warunek co do liczby dokonanych transakcji w danym miesiącu, odstępstw pomiędzy nimi oraz ich rodzaju. I tak podatnicy mogą składać zbiorczą deklaracje pod warunkiem że dokonali w danym miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich. 

Dopiero po spełnieniu łącznie tych warunków, podatnik może w jednym terminie złożyć deklarację i dokonać od tych transakcji zapłaty podatku PCC.

Problemy ze zbiorczym PCC-4?

Warty uwagi jest trzeci warunek (…) a ostatnia z tych czynności zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich. Zapis ten mocno komplikuje składanie zbiorczych deklaracji. Z uwagi na fakt, że pomiędzy pierwszą transakcją a ostatnią nie może upłynąć więcej niż 14 dni. Jednak Ministerstwo Finansów podało wykładnie tego przepisu. Warunkiem zbiorczego rozliczania podatku przez podatnika jest zawarcie co najmniej 3 umów pożyczki lub sprzedaży rzeczy ruchomych bądź praw majątkowych, przy czym trzecia z umów musi być zawarta w okresie 14 dni od dnia zawarcia pierwszej umowy.

Przykład. Komis dokonał zakupu samochodów osobowych od osób fizycznych w lipcu 2019 r w dniach: 2, 4, 17, 27. Niestety podatnik nie będzie mógł zastosować zbiorczej deklaracji. Ponieważ pomiędzy pierwsza, a trzecią transakcją minęło więcej niż 14 dni. Podatnik za każdą transakcje będzie zobowiązany złożyć PCC-3 oraz zapłacić podatek.

Przykład. Komis dokonał zakupu samochodów osobowych od osób fizycznych w lipcu 2019 r w dniach: 2, 4, 10, 17, 27.. Podatnik może złożyć zbiorczą deklarację PCC-4. Zostały spełnione warunki tj. pomiędzy pierwsza a trzecią transakcją nie minęło 14 dni. Pozostałe warunki również zostały spełnione.

W przypadku warunku odnośnie rodzajów transakcji, to przepis nie mówi wprost, że mają to być trzy te same czynności. Czyli, że wszystkie czynności musiały mieć jednorodny charakter. Czyli żeby wszystkie były np. umowami pożyczki. Dlatego też, w mojej opinii nie ma znaczenia czy będą to taki same czynności czy inne. Najważniejsze żeby to były 3 transakcje w ciągu 14 dni. Transakcje wskazane w przepisach.

Podsumowanie

Niewątpliwie wprowadzenie zbiorczych deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych to zmiana potrzebna. Zmiana, która zmniejszy ilość obowiązków. Zamiast składania kliku PCC-3 można złożyć jedno PCC-4. Warunek postawiony odnośnie odstępu pomiędzy pierwszą, a trzecią transakcją ma swoje uzasadnienie. Daje pewność, że podatnik na pewno będzie miał co najmniej 3 transakcje w miesiącu. Czekając na 3 transakcję w miesiącu może się narazić na ryzyko nie złożenia PCC-3 w terminie, jeśli takie by nie było. Należy pamiętać, że na złożenie PCC-3 mamy właśnie 14 dni. Nie złożenie deklaracji w terminie wiąże się z sankcjami. Natomiast nie wpłacenie podatku w terminie z odsetkami.