Zasada nieszkodzenia jest istotną instytucją interpretacji podatkowych. Zasada ta ma zastosowanie zarówno do interpretacji indywidualnych jak i ogólnych. 

Podatnik występujący o indywidualną interpretację, nie tylko chce potwierdzić prawidłowość swojego postępowania. Podatnik również chce mieć pewność, że zastosowanie się w sposób prawidłowy do interpretacji nie przyniesie dla niego w przyszłości negatywnych skutków. Zasada nieszkodzenia zgodnie z ordynacją podatkową, ma zastosowanie do interpretacji indywidualnych jaki i ogólnych.

Zastosowanie się do interpretacji

Zgodnie z Ordynacją podatkową, zastosowanie się do interpretacji ogólnej nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. 

Odzwierciedlenie powyższego znajdujemy również w interpretacji indywidualnej. Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. 

Zasada nieszkodzenia

Wnioskodawca może się powołać na zasadę nieszkodzenia wyłącznie gdy stan faktyczny przedstawiony we wniosku ma odbicie w rzeczywistości. Oczywiście chodzi tutaj o istotne elementy.

Zasada nieszkodzenia ma zastosowanie również w przypadku zastosowania się przez:

  • spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki;
  • oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorstwa zagranicznego, jeżeli wydano ją na wniosek tworzącego je przedsiębiorstwo zagraniczne;
  • podatkową grupę kapitałową do interpretacji indywidualnej wydanej przed jej powstaniem na wniosek spółki planującej utworzenie grupy, w zakresie działalności tej podatkowej grupy kapitałowej;
  • podmiot realizujący zamówienie publiczne do interpretacji indywidualnej uzyskanej przez zamawiającego.

Zasada nieszkodzenia ma zastosowanie nie tylko, gdy stanowisko wnioskodawcy zostanie w interpretacji uznane za prawidłowem ale także gdy zastosuje się on do interpretacji uznającej za nieprawidłową.  Zgodnie bowiem z Ordynacją podatkową, w razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.

Zasada nieszkodzenia ma zastosowanie do interpretacji ogólnych po ich opublikowaniu, a w przypadku indywidualnych po ich doręczeniu. Czyli jeśli jakieś skutki będą miały miejsce przed powyższymi terminami, to nie chroni to podatnika przed powstaniem ewentualnej zaległości podatkowej.

Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku

Podatnik będzie zwolniony z zapłaty podatku, w sytuacji gdy:

  1. zastosował się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nieuwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej,
  2. skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu oczywiście odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej. 

Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku ma zastosowanie do czasu, gdy opublikowano zmienioną interpretacje ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenie sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności. Jednak nie dzieje się to dokładnie tego samego dnia, zwolnienie to obejmuje, w przypadku:

  • rocznego rozliczenia podatków – okres do końca roku podatkowego;
  • kwartalnego rozliczenia podatków – okres do końca kwartału oraz kwartał następny;
  • miesięcznego rozliczenia podatków – okres do końca miesiąca oraz miesiąc następny;

Przykład. Podatnik wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT. Organ podatkowy dnia 15.12.2017 r. wydał interpretację indywidualną. Jednak 27.08.2018 r. doręczył podatnikowi zmienioną interpretację indywidualną, zmieniając dotychczasowe stanowiska w zakresie stosowania stawki VAT. Zgodnie z interpretacją z dnia 15.12.2017 r. podatnik mógł stosować stawkę preferencyjną VAT tj. 8%. Podatnik rozliczał podatek VAT miesięcznie, wobec powyższego organ podatkowy np. przy czynnościach kontrolnych, będzie mógł zobowiązać go do zapłaty wyższej stawki VAT od października 2018 r. Od dnia 15.12.2017 r. do końca września (miesiąc po okresie wydania zmienionej interpretacji), na podatnika nie będzie można nałożyć dodatkowych zobowiązań.