Pracodawca w sierpniu wypłacił pracownikowi zaległe wynagrodzenie wraz z odsetkami za zwłokę za miesiące maj, czerwiec oraz lipiec. Pojawia się pytanie, czy w takim przypadku ma obowiązek pobrać zaliczki na podatek dochodowy od całości wypłaconego świadczenia.

Zaliczki na podatek dochodowy

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosunek pracy stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym od świadczeń wypłacanych pracownikowi na podstawie zawartej umowy pracę pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Opodatkowaniu podlega również wynagrodzenie wypłacane pracownikowi z opóźnieniem.

Zaliczki na podatek dochodowy przy wypłacie zaległego wynagrodzenia

Zaliczki od odsetek

W tym miejscu należy jeszcze wziąć pod uwagę treść art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1.

W konsekwencji w przypadku wypłaty pracownikowi zaległego wynagrodzenia należy pobrać zaliczki na podatek dochodowy od kwoty zaległości, natomiast nie należy pobierać zaliczki na podatek dochodowy od odsetek należnych z tytułu wypłaty wynagrodzenia po terminie.