Każdy z przedsiębiorców po zakończonym roku podatkowym musi złożyć zeznanie roczne. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na KPIR mogą wysyłkę rozpocząć już od 1 stycznia, zaś maksymalny termin to 30 kwietnia. Dzisiaj powiem, czy warto złożyć wcześniejsze rozliczenie roczne –  do 20 stycznia.

Wcześniejsze rozliczenie roczne

Termin 20 stycznia to data ostatecznego, terminowego uregulowania zaliczki na podatek dochodowy za grudzień lub IV kwartał roku poprzedniego. Stąd też osoby, które do tego dnia złożą zeznanie roczne nie wpłacają tej zaliczki, tylko kwotę podatku (jeśli wystąpi) wyliczoną w składanym zeznaniu rocznym. Gdy podatnik złoży zeznanie roczne po 20 stycznia, zaliczkę musi uregulować na konto urzędu skarbowego, a kwestia podatku to osobna kwestia i będzie regulowana odrębnie.

Zaliczki na podatek dochodowy wpłacane są w trakcie roku – co miesiąc lub kwartał, natomiast podatek to kwota która jest wyliczana w zeznaniu rocznym.

Jeśli decydujemy się na złożenie zeznania do 20 stycznia, to w tym terminie składamy odpowiedni formularz i dokonujemy zapłaty podatku – jeśli taki wyjdzie w zeznaniu.

Czy wcześniejsze rozliczenie roczne jest korzystne?

Ulgi i odliczenia

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub według podatku liniowego ma możliwość skorzystania z ulg. W wyniku tych odliczeń podatnik może wykazać w zeznaniu kwotę do zwrotu. Szybsze złożenie zeznania oznacza, szybszy zwrot środków.

 

Zeznanie roczne

Nazwa ulgi lub odliczenia

 

Gdzie wykazujemy

PIT-36składki społecznew zeznaniu
składki zdrowotnew zeznaniu
strata z lat ubiegłychw zeznaniu
darowizny przekazane organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznegoPIT/O
darowizny przekazane na cele kultu religijnegoPIT/O
darowizny przekazane na cele krwiodawstwaPIT/O
darowizna na cele charytatywno – opiekuńcze na rzecz kościołaPIT/O
wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych PIT/O
Internet PIT/O
IKZEPIT/O
ulga na dzieciPIT/O
ulga mieszkaniowaPIT/D
na działalność badawczo–rozwojową PIT/BR
zwrot z tytułu ulgi na dzieciw zeznaniu
ulga abolicyjnaPIT/ZG
 

 

PIT-36Lskładki społecznew zeznaniu
składki zdrowotnew zeznaniu
IKZEw zeznaniu
strata z lat ubiegłychw zeznaniu
ulga abolicyjnaPIT/ZG
na działalność badawczo–rozwojową PIT/BR

Kolejna kwestia, to wiele osób odkłada złożenie zeznania rocznego na ostatnią chwilę. Warto zauważyć, że wcześniejsze złożenie zeznania może nieść za sobą korzyści finansowe i oszczędzić stresu podatnikowi.

Wspólne rozliczenie

Podatnicy mogą skorzystać na tym, że rozliczą się z małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowujące dzieci. Tutaj też mówimy o korzyściach finansowych i ewentualnym wcześniejszym zwrocie nadpłaconego podatku.

Zwrot podatku

Jeśli podatnik w zeznaniu rocznym wykaże kwotę podatku do zwrotu, to urząd zobowiązany jest przekazać te środki w terminie  3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego w urzędzie skarbowym. Przykładowo gdy zeznanie zostanie złożone 18 stycznia, to zwrot powinien być maksymalnie do dnia 18 kwietnia.

Podatnik może zwrot otrzymać na rachunek bankowy lub w gotówce.

Składając zeznanie roczne – niezależnie od tego w jakim terminie, należy pamiętać o właściwej wersji dokumentu (PIT-36 (24), PIT-36L(13)) i o ujęciu w PIT spisu z natury.