Korzystając ze środowiska przedsiębiorca zobowiązany jest do przygotowywania, przetrzymywania i aktualizowania co roku sprawozdania środowiskowego. Czy zaległe zeznania za korzystanie ze środowiska powoduje poważne konsekwencje dla przedsiębiorcy?

Zaległe zeznania za korzystanie ze środowiska

Obowiązki związane z naliczaniem opłat oraz sporządzaniem wykazów reguluje ustawa Prawo o ochronie środowiska. Często zdarza się tak, że przedsiębiorcy nie zdają sobie z prawy iż byli zobowiązani do sporządzenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska.

Sprawdź bazę aktualnych informacji o sprawozdaniu za korzystanie ze środowiska za 2017

Konsekwencje związane z niedopełnieniem obowiązków

W przypadku gdy przedsiębiorca nie dopełnił obowiązków wynikający z ustawy o Prawie o ochronie środowiska, może spotkać się takimi konsekwencjami jak:

  • utrata prawa uzyskania dotacji lub w określonych przypadkach żądanie zwrotu dotacji. Przedsiębiorcy starający się o dotację lub którzy otrzymali dotację składają oświadczenie o niezaleganiu z należnościami publicznoprawnymi. Z uwagi na fakt, że opłata środowiskowa jest należnością publicznoprawną traktowaną na równi z podatkami, wniosek o dotacje może zostać odrzucony. Natomiast w przypadku osób, które otrzymały dotacje oświadczenie nie zawierało prawdziwy informacji. Jednostka udzielająca dotację może wystąpić z wnioskiem o zwrot udzielonych środków;
  • zaległe zeznania za korzystanie ze środowiska oraz naliczone opłaty złożone po terminie mogą zostać odrzucone przez marszałka województwa, który ma prawo wyznaczyć opłatę na podstawie własnych wyliczeń;
  • nałożenie kar administracyjnych;
  • zapłatą zaległości wraz z ustawowymi odsetkami, za lata poprzednie do 5 lat wstecz.

Zaległe zeznania za korzystanie ze środowiska

Brak obowiązku zapłaty opłaty środowiskowej a brak zeznania

Konsekwencje związanie z niewypełnieniem obowiązków związanych z korzystaniem ze środowiska, mogą dotknąć także podmioty u których nie powstał obowiązek zapłaty podatku, warto przypomnieć, że podmioty korzystające ze środowiska pomimo braku obowiązku uiszczenia opłat mają obowiązek sporządzania i przechowywania zeznań za korzystanie ze środowiska.

Podmiot, który zechcą samodzielnie rozliczyć zaległe opłaty zgodnie z art. 51 § 1 oraz art. 53  § 1 ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacji podatkowej, powinni naliczyć ustawowe odsetki i wpłać je wraz z wyliczoną opłatą środowiskową na rachunek odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast deklaracje powinny zostać złożone wraz z czynnym żalem.

W przypadku jednak gdy urząd zwróci się w sprawie dopełnienia zaległych obowiązków oraz zapłaty należności wówczas, należności mogą zostać ściągnięte w trybie postępowania egzekucyjnego regulowanego przepisami Ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Warto pamiętać więc o dopełnieniu obowiązków związanych z zeznaniem środowiskowym, dzięki czemu podatnik nie narazie się na przykre konsekwencje.