Zgodnie z planami rządu z 8 do 23% wrosną stawki VAT na wybrane produkty.  W dzisiejszym wpisie informacja jakich produktów dotyczy wyższa stawka VAT, jakie jest jej uzasadnienie i od kiedy będzie obowiązywać.

Zgodnie z rządowym projektem zmiany ustawy o podatku od towarów i usług znowelizowana zostanie treść załącznika nr 3 do ustawy, w którym zawarty jest katalog towarów oraz usług opodatkowanych 8% stawką VAT.

Wyższe stawki VAT

Z załącznika wykreślona zostanie pozycja 82, co oznacza wzrost stawki VAT z 8 do 23% na wyroby oznaczone symbolem PKWiU ex 20.14.51.0 czyli związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne – wyłącznie cysteina, cystyna i ich pochodne. Zmiana ta przełoży się zapewne na wzrost cen suplementów diety do których produkcji wykorzystywane są cysteina i cystyna.

Uchylona zostanie poz. 92 pod którą uregulowany był 8% VAT na wyroby zaliczane do PKWiU 22.19.71.0, czyli wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit.

Rada Ministrów uznaje za celowe i uzasadnione pozostawienie niżej stawki VAT na smoczki dla niemowląt, dlatego też zostanie dodana poz. 107a zgodnie z którą obniżoną stawkę będzie można stosować bez względu na symbolu PKWiU smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych.

W praktyce oznacza to, że po wejściu w życie ustawy wyższe stawki VAT będą obowiązywać na wyroby higieniczne lub farmaceutyczne wykonywane z gumy innej niż ebonit, za wyjątkiem smoczków dla niemowląt. Co przekładać się będzie na wyższe stawki VAT na produkty takie jak gryzaki, cewki, strzykawki, itp., odciągacze do mleka, torebki na lód, worki tlenowe czy prezerwatywy.

Ostatnią z planowanych zmian jest zmiana treści poz. 103, zgodnie z obecnym zapisem 8% stawka VAT obejmuje produkty zaliczone do PKWiU 32.50.41.0, czyli soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów. W wyniku zmiany preferencyjna stawka obejmie wyroby zaliczane PKWiU ex 32.50.41.0, czyli soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów – służące do korekty wzroku.

W praktyce zmiana ta spowoduje podwyższenie VAT do stawki podstawowej na okulary przeciwsłoneczne, czy też soczewki kontaktowe które nie mają na celu korekty wzroku.

wyższe stawki VAT

Uzasadnienie zmiany

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy zmiana stawek VAT na wskazane wyroby ma na celu „likwidację uchybienia stwierdzonego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) w wyroku z 4 czerwca 2015 r. w sprawie C-678/13 Komisja Europejska (dalej: „KE”) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej”.

Przypominając, w wyroku tym Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 96–98 oraz załącznika nr III do dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej stosując preferencyjną stawkę VAT do:

–   sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego oraz pozostałych urządzeń, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne lub które nie są zwykle przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, a także

–   produktów, które nie są produktami farmaceutycznymi zwykle stosowanymi dla ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych lub produktami używanymi do celów antykoncepcyjnych oraz higieny osobistej.

Prace nad ustawą

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu w dniu 23 listopada 2017 r. i został skierowany do pierwszego czytania. Postęp prac nad ustawą można śledzić tutaj. Planowany termin jej wejścia w życie to 7 dni od dnia jej ogłoszenia.

Aktualizacja

[data aktualizacji: 05.02.2018]

Ustawa została podpisana przez prezydenta w dniu 4 stycznia 2018 r. i ogłoszona w Dzienniku Ustaw 2018 poz. 86.

Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!