Wystawienia faktur jest jednym z obowiązków przedsiębiorcy w momencie dokonania sprzedaży. Są jednak podmioty, które nie muszą tego robić – warto wiedzieć jakie. Ponadto jak poprawnie wystawić dokument, w jakim terminie?

Obowiązek wystawienia faktury

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem,
 2. sprzedaż wysyłkową z i na terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju,
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów,
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Dobrowolność

Ustawodawca określił, że nie wszystkie podmiotu muszą wystawiać faktury. Do takich przedsiębiorców, którzy nie muszą wystawiać faktur zaliczają się osoby dokonujące sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie :

 • art. 43 ust. 1 (zwolnienie przedmiotowe z VAT),
 • art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie podmiotowe z VAT),
 • lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień).

wystawianie faktur

Faktura na żądanie

Jak określono w art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności na rzecz podmiotu nie rozliczającego podatku, z wyjątkiem czynności przy których obowiązek podatkowy występuje w momencie wystawienia faktury, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 2. sprzedaż zwolnioną,

– jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Niezależnie od tego, czy był obowiązek wystawienia faktury, czy nie, czy też faktura była wystawiana na żądanie, to wystawia się ją co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Podmioty uprawnione

Faktury może wystawiać podatnik, a także w jego imieniu i na jego rzecz również upoważniona przez niego osoba trzecia, w szczególności jego przedstawiciel podatkowy – art. 106d ust. 2 ustawyz dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Terminy

Zasada mówi, że faktury wystawia się :

 • nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę,
 • nie wcześniej niż na 30. dnia przed:
  • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
  • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Ustawodawca określił także wyjątki w tym zakresie w art. art. 106i ust. 7 ustawy i stanowią one o tym, że fakturę wystawia się nie później niż:

 • 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania,
 • 30. dnia od dnia wykonania usług – w przypadku, świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
 • 60. dnia od dnia wydania towarów – w przypadku, dostawy książek drukowanych, z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych,
 • 60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania
 • 90. dnia od dnia wykonania czynności – w przypadku, czynności polegających na drukowaniu książek z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem usług stanowiących import usług,
 • z upływem terminu płatności – w przypadku, dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług : telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego – z wyjątkiem usług stanowiących import usług.