Zmodyfikowany projekt ustawy uwzględniający opinie środowisk na temat mechanizmu podzielonej płatności został skierowany w dniu 09 lipca do sejmu. Zapraszam do zapoznania się z istotnymi informacjami na temat wystawiania faktur w obowiązkowym split payment oraz konsekwencji błędnego fakturowania.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Od września 2019 obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) dotyczyć ma zakupu towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Obejmie transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość przekracza 15.000 zł. Limit zbieżny jest z limitem transakcji określonym w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców, określającym kwotę powyżej której przedsiębiorcy muszą dokonywać płatności za transakcję za pośrednictwem rachunku bankowego. Stosowanie MPP poniżej wskazanego limitu jest dobrowolne dla podatnika jednak ma dać pewne przywileje m.in. uwolnienie od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe sprzedawcy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Oznaczenie na fakturach

Obowiązkiem sprzedawcy towarów oraz usług wymienionych w załączniku 15 jest przede wszystkim prawidłowe wystawienie faktury oraz przyjęcie należności w mechanizmie split payment. Faktura dotycząca transakcji objętych MPP musi zawierać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Obowiązek ten będzie dotyczył wyłącznie faktur, w których wartość brutto przekracza 15 000 zł. W uzasadnieniu do projektu czytamy:

“…nawet w sytuacji, gdy faktura taka zawiera jedną pozycję objętą zakresem wskazanym w załączniku nr 15, podatnik będzie miał obowiązek zamieszczenia na tej fakturze informacji „mechanizm podzielonej płatności”.

Przykład 

Pan Adam będący czynnym podatnikiem VAT wystawił fakturę na kwotę 16 000 brutto. Wartość usług wykazanych na fakturze objęta załącznikiem nr 15 wynosi 1 000 zł netto. Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności”. Nie ma znaczenia, że wartość usług objętych mechanizmem podzielonej płatności nie przekracza limitu 15 000 zł. Kontrahent p. Adama musi zapłacić w mechanizmie podzielonej płatności wyłącznie za pozycje na fakturze objęte załącznikiem 15. Zapłata MPP za pozostałą część faktury jest dobrowolna jednak zwalnia kontrahenta z odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe p. Adama.

Sankcje dla sprzedawcy

W przypadku braku na fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” na dostawcę może zostać nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% przypadające na dostawę towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15.

Jeśli podatnik za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

W toku prac nad projektem zapisy dotyczące sankcji dla sprzedawcy zostały złagodzone. Obniżona została jej wysokość ze 100% na 30% oraz wprowadzono możliwość uniknięcia sankcji. Mianowicie dodatkowe zobowiązanie nie będzie stosowane, gdy nabywca zapłaci w MPP pomimo braku stosowanego oznaczenia na fakturze.

Warto podkreślić, że nabywca ma obowiązek zapłaty kwoty należności za towary lub usługi z załącznika nr 15 w mechanizmie podzielonej płatności nawet jeśli sprzedawca nie oznaczył odpowiednio takiej faktury.

“Nabywca nie może polegać więc wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, który może chcieć uniknąć zapłacenia mu w podzielonej płatności, tylko musi samodzielnie analizować, jakie towary lub usługi nabył i czy wiążą się z tym dla niego określone obowiązki.”

Korekta faktury

Gdy nabywca zapłaci w mechanizmie MPP pomimo odpowiedniego oznaczenia sprzedawca i tak będzie musiał właściwie oznaczyć fakturę. Faktura bez wymaganego oznaczenia jest faktura wystawioną wadliwe. W uzasadnieniu do projektu MF wskazało, iż fakturę objętą mechanizmem MPP można poprawić poprzez:

  • wystawienia faktury korygującej;
  • wystawienie noty korygującej przez nabywcę.

Zdaniem Ministerstw Finansów sprzedawca “powinien przede wszystkim poinformować nabywcę, że wystawił mu fakturę bez wymaganego oznaczenia, tak żeby przekazać mu brakującą na fakturze informację, że powinien zapłacić w podzielonej płatności”.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Wystawianie faktur w obowiązkowym split payment

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dotyczy:

Prawidłowo ! Błędnie

Faktura w kwocie brutto 16.000,00 zł dotyczy w części 1.000 zł netto dostawy towarów objętych załącznikiem 15. Czy sprzedawca ma obowiązek użyć na fakturze oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności"?

Prawidłowo ! Błędnie

W przypadku gdy sprzedawca nie umieści na fakturze obowiązkowego oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności" nabywca:

Prawidłowo ! Błędnie