Wypadek przy pracy nakłada na pracodawce dodatkowe obowiązki. Jak podaje GUS w 2016 roku na formularzu Z-KW zostało zgłoszone ogółem 87 886 osób, które uległy wypadkom przy pracy. O czym powinien pamiętać pracodawca w danym przypadku.Zgodnie z Art. 234. § 1 kodeksu pracy, w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Wypadek przy pracy a obowiązki pracodawcy

Wypadek przy pracy

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych definiuje wypadek przy pracy w Art. 3. 1:

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Obowiązki pracodawcy

Wypadek przy pracy jak wcześniej zaznaczyłem nakłada na pracodawcę szereg obowiązków które musi spełnić z uwagi na dane zdarzenie. Kodeks pracy w  Art. 234 precyzuje, że w razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany do

  • wyeliminowania lub ograniczania zagrożenia,
  • zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
  • ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku
  • zastosować odpowiednie środki zabezpieczające podobnym wypadkom
  • niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Dodatkowo pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy oraz przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat. Natomiast jeżeli podczas ustalania przyczyn wypadku przy pracy powstaną koszty, wówczas do ich pokrycia zobowiązany jest pracodawca.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.