Osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, opłaca składki społeczne bez chorobowej oraz składkę zdrowotną. Podczas wykonywania pracy uległa wypadkowi. O jakie świadczenia z ZUS mogę się ubiegać?

Przedsiębiorca opłaca składkę wypadkową, zatem należy odnieść się do ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W opisanej sytuacji będzie konieczność udokumentowanie zaistniałego zdarzenia, a przedsiębiorca może starać się o :

  • zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego (art.6 ust.1 pkt 1 ustawy) oraz
  • jednorazowe odszkodowanie(art.6 ust.1 pkt 4 ustawy)

Wypadek przy pracy przedsiębiorcy

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

Aby go uzyskać należy w ZUS :

  • zgłosić zdarzenie, które miało miejsce – może tego dokonać sam poszkodowany lub gdy nie ma takiej możliwości, członek rodziny,
  • złożyć druk ZUS ZLA,
  • złożyć druk ZUS Z-3b,
  • oświadczenie osoby poszkodowanej,
  • potwierdzenie prowadzenia dg – kopie druku CEIDG-1

Jeśli są inne dokumenty np. karta informacyjna ze szpitala, zeznania świadków, notatkę z policji – to także należy je przedłożyć.

Na podstawie dokumentacji ZUS ustala prawo do zasiłku i jeśli przysługuje dokonuje jego wypłaty. Świadczenie to przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy. Wyłączenie w tym względzie stanowi sytuacja, gdy ubezpieczony pobiera z tego tytułu inne świadczenie. Chodzi o to, że nie można pobierać dwóch świadczeń jednocześnie, przykładowo zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Ustawa wypadkowa nie uzależnia prawa do świadczenia za czas choroby wynikający z wypadku przy pracy od podlegania ubezpieczeniu chorobowego.

Zadłużenie w ZUS, a zasiłek

Osobie prowadzącej działalność gospodarczą nie przysługują zasiłek chorobowy, gdy w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej ma zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł. Prawo to nie przysługuje do czasu spłaty całości zadłużenia, nie dłużej jednak 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych świadczeń z tytułu choroby zawodowej (okres przedawnienia).

Odszkodowanie

Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie – art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Co oznacza, że poszkodowany dopiero wówczas może starać się o dodatkowe świadczenie.

Aby móc ubiegać się o taką wypłatę należy złożyć w ZUS między innymi kartę wypadku, druk N-9 wypełniony przez lekarza prowadzącego.

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy zostały wskazane w obwieszczeniu.

Czytaj

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.