Jak prawidłowo wyliczyć należne wynagrodzenie pracownika w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana podstawy wynagrodzenia?

Wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym dokonano podwyżki

Wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym dokonano podwyżki

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, art. 12 ust 1

“W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.”\

Z uwagi na brak specjalnych uregulowań, odnośnie obliczania wynagrodzenia pracownika  w przypadku zmiany podstawy wynagrodzenia należy, częściowo skorzystać z art. 12 ust 1. Aby obliczyć wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym dokonano zmiany podstawy wynagrodzenia, należy podzielić miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin do przepracowania przypadających w danym miesiącu, odrębnie dla każdej podstawy wynagrodzenia. Następnie zsumować wyliczone wynagrodzenie.

Przykład 1

W miesiącu luty 2018 pracownik zatrudniony na umowę o pracę otrzymał od pracodawcy aneks do umowy, określający wzrost wynagrodzenia o 300 zł, obowiązujący od 17 lutego. Dotychczasowe wynagrodzenie wynosiło 2600 zł.

  1. Określenie stawki godzinowej z wynagrodzenia
    • wynagrodzenie przed aneksem: 2600 zł : 160 (ilość dni pracy w miesiącu luty) = 16,25 zł
    • wynagrodzenie od 17 lutego: 2900 zł : 160 = 18,13 zł
  2. Wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym dokonano podwyżki
    • od  1 do 16 lutego 2018 = 16,25 * 12 = 1560 zł
    • od 19 do 28 lutego 2018 = 18,13 * 8 = 1160 zł

Wynagrodzenie dla pracownika w miesiącu luty wyniesie 2720 zł.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.