Osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę obowiązują normy pracy. Należy też pamiętać, o wymiarze czasu pracy. Jak dokładnie będzie wyglądać to w 2017 roku?

Wymiar czasu pracy w 2017 roku

Zasadą jest, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy – art. 129. § 1. ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy.

Co ważne w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Określa to art. 129. § 2. ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy.

Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

Nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli:

  • rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy, obwieszczenia albo z umowy o pracę,
  • w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy – w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik,
  • na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego zadaniowy system pracy,
  • na pisemny wniosek pracownika ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy.

Warto też mieć na względzie, że jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie odrębnych przepisów, a w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy.

Wymiar czasu pracy

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Kwestie te zostały uregulowane w art. 130. ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy.

Ponadto art. 131 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy wskazuje iż, tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.Ograniczenie to nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

2017 rok

W odniesieniu do poszczególnych miesięcy 2017 roku wymiar czasu pracy jest następujący.

Miesiąc

Liczba godzin pracy

Liczba dni pracy

Dni wolne

Wyliczenie

Styczeń

168

21

10

(40 h × 4 tyg.) + (8 h × 2 dni) – (8 h × 1 święto)
Luty

160

20

8

(40 h × 4 tyg.)
Marzec

184

23

8

(40 h × 4 tyg.) + (8 h × 3 dni)
Kwiecień

152

19

11

(40 h × 4 tyg.) – (8 h. × 1 święto)
Maj

168

21

10

(40 h × 4 tyg.) + (8 h × 3 dni) – (8 h × 2 święta)
Czerwiec

168

21

9

(40 h × 4 tyg.) + (8 h × 2 dni) – (8 h × 1 święto)
Lipiec

168

21

10

(40 h × 4 tyg.) + (8 h × 1 dzień)
Sierpień

176

22

9

(40 h × 4 tyg.) + (8 h × 3 dni) – (8 h × 1 święto)
Wrzesień

168

21

9

(40 h × 4 tyg.) + (8 h × 1 dzień)
Październik

176

22

9

(40 h × 4 tyg.) + (8 h × 2 dni)
Listopad

160

20

10

(40 h ×4 tyg.) + (8 h × 2 dni) – (8 h × 2 święta)
Grudzień

152

19

12

(40 h × 4 tyg.) + (8 h × 1 dzień) – (8 h × 2 święta)

Całkowity, roczny wymiar czasu pracy wynosi 2000 godziny (250 dni x 8 h).

Okresy rozliczeniowe mogą też być inne niż miesięczne, na przykład trzymiesięczne, czteromiesięczne, półroczne i wówczas należy policzyć wymiar odpowiednio.

Niepełen etat

Dla pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie wymiar czasu pracy ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby godzin na pełnym etacie. Przykładowo, dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu wymiar czasu pracy wyniesie 80 godzin, jeżeli w danym miesiącu wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin.

Czytaj

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.