Za pomocą prolongaty ZUS może wydłużyć okres spłaty zobowiązań z tytułu należnych składek za ubezpiecznie społeczne oraz zdrowotne. Kiedy wydłużenie terminu opłacania składek ZUS jest możliwe?

Wydłużenie terminu opłacania składek ZUS

Wydłużenie terminu opłacania składek ZUS

W przypadku gdy płatnik nie jest w stanie wywiązać się terminowo z obowiązku opłacania składek, może na swój wniosek starać się o przesunięcie terminu ich płatności. Uprawnionym do złożenia wniosku jest także pełnomocnik płatnika.

Aby starać się o odroczenie terminu, płatnik lub pełnomocnik powinien złożyć wniosek ZUS RSO. Wniosek należy złożyć najpóźniej przed upływem ostatniego dnia terminu danej płatności. We wniosku należy dokładnie opisać przyczynę zaistniałej sytuacji przekładającej się na brak możliwości opłacenia składek w terminie oraz prawidłowo umotywować swoją prośbę. Zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.

Oznacza to, że prolongatą mogą być objęte zarówno składki bieżące jak i przyszłe, obejmujące zarówno należności finansowane przez płatnika oraz w części finansowanej przez ubezpieczonych.  Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek następuje w formie umowy i nie nalicza się od nich ustawowych odsetek. Zakład ustala opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w ustawie – Ordynacja podatkowa dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Złożony wniosek rozpatrywany jest w terminie 14 dni od dnia skompletowania dokumentacji  i nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia jego złożenia. W przypadku wydania pozytywnej decyzji, płatnik jest zobowiązany do podpisania umowy cywilnoprawnej z ZUS określającej warunki skorzystania z ulgi. Ważne aby płatnik nie posiadał zaległości w opłacaniu bieżących składek, powstałych po dniu złożenia wniosku, które nie były przedmiotem prolongaty.

Natomiast w przypadku decyzji odmownej, płatnik zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania składek wraz z ustawowymi odsetkami. Aktualny wniosek ZUS RSO jest dostępny na stronie ZUS.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.