Rozpocząłem działalność gospodarczą z zakresu usług programistycznych. Do wykonywania swoich usług wykorzystuję laptop, który nabyłem jeszcze jako osoba prywatna nieprowadząca działalności. Czy mogę wprowadzić laptop do majątku firmy ? Jeżeli tak, to w jaki sposób dokonać jego wyceny?

O ile laptop będzie wykorzystywany tylko do celów służbowych, będzie miał Pan prawo do zaliczenia go do majątku firmy. Sposób wyceny uzależniony będzie od tego czy dysponuje Pan dokumentem zakupu czy też nie.

Wprowadzanie majątku prywatnego do majątku firmowego

Składniki majątku nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą zostać wprowadzone do majątku firmy, o ile będą wykorzystywane tylko do celów firmowych, czyli stracą charakter majątku prywatnego.

Przedsiębiorca może zatem wprowadzić prywatny laptop zakupiony przed rozpoczęciem działalności, o ile będzie z niego korzystał tylko w celach firmowych, nie będzie go wykorzystywał prywatnie.

W celu wprowadzenia danej rzeczy na majątek firmy przedsiębiorca powinien sporządzić stosowane oświadczenie. Podpisane oświadczenie należy przechowywać w swojej dokumentacji księgowej. Poniżej przykład oświadczenia:

                 Oświadczenie

Oświadczam, że w dniu … przekazuję … (nazwa składnika majątku) na cele działalności gospodarczej. Wartość początkowa wynosi …

Na oświadczeniu powinny się również znaleźć:

  • dane firmy,
  • data i miejsce sporządzenia oświadczenia
  • podpis przedsiębiorcy

 Wycena środka trwałego nabytego przed założeniem działalności gospodarczej

Wycena majątku firmowego

Do ustalenia wartości początkowej środka trwałego należy przyjąć w pierwszej kolejności cenę nabycia. W sytuacji gdy ta nie jest możliwa do ustalenia należy przyjąć wycenę podatnika.

Zgodnie z art. 22 g ust. 3 updof za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty związane z zakupem do dnia przekazania środka trwałego do używania. Zatem jeśli przedsiębiorca posiada dowód zakupu (faktura, rachunek, umowa kupna-sprzedaży) to za wartość początkową laptopa należy przyjąć wartość z tego dowodu (nawet gdy nie odpowiada ona obecnej wartości).

Natomiast w przypadku gdy przedsiębiorca nie dysponuje dowodem zakupu (a zatem nie jest wstanie wskazać ceny nabycia) należy dokonać samodzielnej wyceny, z uwzględnieniem cen rynkowych z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji oraz stanu i stopnia jego zużycia.

W sytuacji gdy wartość początkowa ustalona w jeden z powyższy sposób nie przekroczy 3 500 zł przedsiębiorca może zaliczyć wydatek bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania do używania. Nie musi wpisywać składnika majątku do ewidencji środków trwałych.