Powszechnie obowiązującą praktyką wśród przedsiębiorców jest wpłata zaliczki na poczet przyszłych transakcji. Zaliczka pozwala wyeliminować ewentualne koszty poniesione w celu realizacji zamówienia  lub poprawia płynność finansową przy wykonywaniu wielu transakcji.

Wpłata zaliczki na poczet przyszłych transakcji a VAT

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usług powoduje powstanie obowiązku podatkowego z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Co do zasady, oznacza to że podatnik otrzymujące zaliczkę ma obowiązek opodatkować podatkiem VAT otrzymaną kwotę. Podstawę opodatkowania zaliczki  określa się na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

W myśl tego artykułu jest nią wszystko, co stanowi zapłatę  z tytułu sprzedaży otrzymaną od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mający bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług dostarczanych przez podatnika.

 Wpłata zaliczki na poczet przyszłych transakcji

Oznacza to, że wpłacone zaliczki należy traktować jako kwotę brutto, a zawarty w niej VAT oblicza się metodą „w stu”

Np. Sprzedawca otrzymał na poczet dostawy towarów 2000 zł. Zgodnie z ogólną zasadą towary podlegają opodatkowaniu stawką 23%, kwota podatku wyniesie:

2000 zł x 23/123 = 373,98   Wartość netto wyniesie: 2000 zł – 373,98 = 1626,02 zł

Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie całości lub części zapłaty nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją otrzymał. Natomiast zgodnie z art. 106f ust. 1 ustawy o VAT, faktura powinna zawiera takie danej jak m.in. dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności:

  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
  • cenę jednostkową netto
  • ilość zamówionych towarów
  • wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku
  • kwoty podatku
  • wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku

Faktura nie powinna natomiast być wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed otrzymaniem całości lub części zapłaty, dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.