W ostatnim czasie jest głośno o zmianach, jakie przyniesie 2018 w temacie pracy w niedzielę. Pojawił się kolejny projekt ustawy – tym razem chodzi o wolne niedziele pracownika.

Wolne niedziele pracownika

Wolne niedziele pracownika

Poselski projekt ustawy  o zmianie ustawy – Kodeks pracy przewiduje zagwarantowanie osobom pracującym w niedziele co najmniej dwóch niedziel wolnych w miesiącu.

Ogólnie pewne uregulowania co do pracy w niedzielę i święta są już określone w kodeksie pracy i o nich już pisałam wcześniej. Natomiast wspomniany wyżej projekt ma na celu zmodyfikowanie art. 15112

Obecnie w tym artykule mamy zapis który mówi, że pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144.

W zmienionym stanie prawnym pracownikowi pracującemu w niedziele przysługiwałyby, w okresie 4 tygodni, co najmniej dwie niedziele wolne od pracy. Nie dotyczyłoby to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144.

Ustawa obowiązywałaby od 1 stycznia 2018 roku.

Przypomnę, że pod pojęciem pracownika należy rozumieć, osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Natomiast w art. 144 chodzi o pracownika, który zawnioskował aby do niego stosowany był system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.