Na wniosek osoby uprawnionych, świadczenia emerytalno rentowe mogą zostać ponownie przeliczone. Jak wypełnić wniosek o przeliczenie świadczeń emerytalno rentowych?

Wniosek o przeliczenie świadczeń emerytalno rentowych

Wniosek o przeliczenie świadczeń emerytalno rentowych

Należy pamiętać, że w określonych przypadkach warto zastanowić się nad złożeniem wniosku o przeliczenie świadczeń emerytalno rentowych. Zazwyczaj osoby pobierające świadczenia nie decydują się na złożenie wniosku o ponowne przeliczenie świadczeń z uwagi na obawy związane z zaniżeniem nowego wyliczenia. Warto natomiast podkreślić, że w przypadku gdy ZUS dokona ponownego przeliczenia świadczeń emerytalno rentowych, z którego nie wynika prawo do wyższej emerytury, w dalszym ciągu wypłaca się świadczenia o dotychczasowej wartości.

ZUS ERPO

Wniosek ZUS ERPO wypełnia się w celu ponownego obliczenia świadczeń emerytalno-rentowych przyznanego przez ZUS lub zagraniczną instytucję ubezpieczeniową państwa członkowskiego UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub państwa z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym.

Wniosek należy wypełnić wielkimi literam kolorem niebieskim lub czarnym.

W pierwszej kolejności należy uzupełnić dane wnioskodawcy;

Screen Shot 2018-01-16 at 12.14.57

kolejnym etapem jest opisanie rodzaju i numeru pobieranego świadczenia oraz podanie jednostkę ZUS wypłacającej świadczenie. W przypadku świadczenia zagranicznego należy podać rodzaj i numer świadczenia oraz nazwę państwa i instytucji wydającej decyzję o danym świadczeniu.

Po uzupełnieniu informacji na temat danych wnioskodawcy oraz danych dotyczących świadczenia, w sprawie którego składny jest wniosek, wnioskodawca powinien uzupełnić zakres wniosku oznaczając znakiem X pola wyboru;

Screen Shot 2018-01-16 at 12.20.24

Na koniec należy określić ilość załączonych dokumentów oraz wybrać sposób odbiory odpowiedzi do składanego wniosku. Decyzja zostanie wydana w terminie 60 dni liczone od dnia otrzymania wniosku. W przypadku gdy po przeliczeniu okaże się, że świadczeniobiorca ma prawo do wyższych świadczeń emerytalno rentowych, ZUS wypłaci wyższą kwotę od pierwszego dnia, w którym złożono dokument.

Kompletny wniosek można pobrać na stronie ZUS

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.