Z dniem 1 stycznia 2016 r., zacznie obowiązywać nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, iż formularz VAT-R został dostosowany do zmian zawartych w ustawie z dnia 10 września 2015 r., o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Ze zmianami w formularzu zgłoszeniowym możemy zapoznać się w projekcie rozporządzeniu w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług z dnia 3 listopada 2015 roku.

VAT-R od 2016 roku  na nowym formularzu

W nowym formularzu VAT-R(12) wprowadzono następujące zmiany:

1/ w części Objaśnienia przeredagowano „Miejsce składania” w następujący sposób:

„Miejsce składania:

1) Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej zgłoszenie rejestracyjne składają do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby, a osoby fizyczne ze względu na miejsce zamieszkania.

2) Podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju składają zgłoszenie rejestracyjne do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.”

Powyższa zmiana wynika ze zmiany art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzonej ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

2/ w części D zmieniono z „Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” na „Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” oraz usunięto  „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”. Zapis został zastąpiony pouczeniem, którego tekst w nowym formularzu umieszczono na końcu wzoru, tj.:

„Za podanie nieprawdy lub zatajenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym”.

Powyższa zmiana wynika ze stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości – ww. oświadczenie nie ma charakteru prawnie relewantnego z punktu widzenia odpowiedzialności karnej konstytuowanej przez Kodeks karny skarbowy.

Dodatkowo z poz. „Podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” usunięto wyraz „(i pieczątka)”.

Ponadto uaktualniono metrykę ustawy o podatku od towarów i usług.

Poprzedni formularz VAT-R(11) będzie można używać do 30 czerwca 2016 roku, a z nowym wzorem VAT-R możesz zapoznać się pod adresem:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12278862/12323186/12323187/dokument194460.pdf

Rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.