Przedsiębiorca rozliczający podatek VAT, ma prawo wyboru okresu rozliczeń oraz sposobu rozliczeń podatku VAT. Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z metody kasowej musi spełniać określone warunki, które zostały określone przez ustawodawcę. Ustawa VAT określa dodatkowo czynności w związku z którym może nastąpić utrata prawa do kasowej metody rozliczeń podatku VAT

Prawo do metody kasowej

W 2017 roku z metody kasowej mogą korzystać podatnicy (Art. 2 pkt 25):
– u których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku należnego nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 5 157 000 zł (1.200.000 euro)
– prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 193 000 zł (45 000 euro)

  1. Mali podatnicy rozliczający VAT metodą kasową wykazują obowiązek podatkowy
    z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
  2. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1

Stosowanie metody kasowej, wymaga poinformowania naczelnika US w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres za który będzie stosowana metoda. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu VAT-R.

Utrata prawa do metody kasowej w VAT

Utrata prawa do kasowej metody rozliczeń podatku VAT

Zgodnie z Art. 21. 4. Mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art. 2 pkt 25.
Natomiast od stycznia 2017 zgodnie z Art. 99 ust. 5 ustawy o VAT :
Mali podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę określoną w art. 2 pkt 25, składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

  1. w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy przekroczenie tej kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;
  2. następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.