Pracownica powracająca z urlopu macierzyńskiego chce wykorzystać od razu urlop zaległy za poprzedni rok oraz cały urlop z bieżącego roku. Czy może tak zrobić? Czy pracodawca może nie zgodzić się na to, aby pracownica w trakcie roku wykorzystała cały urlop wypoczynkowy przysługujący za dany rok?

Urlop wypoczynkowy

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu  w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Na wniosek pracownika urlop taki może być podzielony na części.

Co ważne, urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, a jeżeli takiego planu urlopów nie ma, pracodawca ustala termin urlopu w porozumieniu z pracownikiem.

urlop wypoczynkowy po powrocie z macierzyńskiego

Urlop wypoczynkowy po powrocie z urlopu macierzyńskiego

W tym miejscu warto przytoczyć treść art. 163 § 3 kodesu pracy, zgodnie z którym:

na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika – ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Analizując treść tego przepisu należy stwierdzić, że pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim na wniosek pracownicy powracającej z takiego urlopu.

Stanowisko takie potwierdził również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 marca 2011 r. II PK 240/10:

„Regulacja ta oznacza, że pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia urlopu, jest jednak związany takim wnioskiem, gdy pochodzi on od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i w związku z tym chciałaby przedłużyć czas sprawowania nad nim pełnej, osobistej opieki (zob. także wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 10 listopada 1999 r., I PKN 350/99, OSNAPiUS 2001 nr 6, poz. 198 oraz z dnia 20 sierpnia 2001 r., I PKN 590/00, OSNAPiUS 2003 nr 14, poz. 336).”

Przykład praktyczny

Urlop macierzyński pracownicy zakończył się z dniem 28 lutego 2018 r. Przed końcem tego urlopu pracownica zwróciła się z wnioskiem o udzielenie zaległego urlopu za rok 2017 r., a następnie całego urlopu przysługującego jej za rok 2018. W takim wypadku pracodawca ma obowiązek udzielić pracownicy takiego urlopu. Nie ma również prawa przesunąć terminu udzielnie urlopu powołując się na obowiązujący w firmie plan urlopów.