W jakim celu udzielany jest urlop szkoleniowy? Na podstawie jakiego dokumentu i w jakim wymiarze może zostać udzielony? Jakie wynagrodzenie przysługuje za czas przebywania na urlopie szkoleniowym?

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Na wstępie warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Takie same informacje ustawodawca zamieścił w art. 94 pkt 6 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.

Należy pamiętać też o równym traktowaniu pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą – art. 1031. § 1. ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.

Urlop szkoleniowy

Urlop szkoleniowy

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:

  1. urlop szkoleniowy,
  2. zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Co więcej pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:

  1. 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
  2. 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
  3. 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  4. 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Wymiar tego urlopu nie może być skracany przez pracodawcę.

Urlop szkoleniowy jest udzielany tylko na wniosek pracownika.

Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych, niż podnoszenie kwalifikacji zawodowych, mogą być przyznane:

  1. zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
  2. urlop bezpłatny

– w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem.

Czytaj

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.