Ulga odsetkowa pozwala podatnikom na odliczenie od dochodu części odsetkowej zaciągniętych kredytów. Prawo do ulgi mają podatnicy którym w latach 2002-2006 zostały udzielony kredyt (pożyczka) na realizację określonych inwestycji mieszkaniowych. 

Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na spłatę odsetek:

 • od kredytu mieszkaniowego,
 • od kredytu (pożyczek) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 • od każdego kolejnego (pożyczki) kredytu zaciągniętego na spłatę wspomnianych kredytów (pożyczek).

Ulga odsetkowa obejmuje wyłącznie wydatki na spłatę odsetek od ww. kredytów poniesionych do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawarty przed 1 stycznia 2017 ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2027r.

Ulga odsetkowa – wyłączenia

Podatnicy którzy odliczali lub odliczają od dochodu lub podatku wydatki poniesione na realizację określonych inwestycji budowlano -mieszkaniowych tracą prawo do rozliczenia ulgi. Prawo do ulgi można utracić również w przypadku zawarcia związku małżeńskiego z osobą, która korzystała lub w dalszym ciągu korzysta z takich odliczeń.

ulga odsetkowa

Cele mieszkaniowe

Cele mieszkaniowe związane z ulgą odsetkową reguluje art. 26b ust. 1 updof, w brzmieniu do końca 2006:

 • budowa budynku mieszkalnego
 • nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego
 • wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej

Z zawartej umowy powinien wynikać cel mieszkaniowy. Natomiast w przypadku inwestycji na które został zaciągnięty kredyt, miejsce inwestycji powinno znajdować się w Polsce, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe. Prawo do odliczenia ulgi w przypadku kredytów w których część kredytu została przeznaczona na sfinansowanie innych celów przysługuje wyłącznie w wysokości proporcji wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe. Warto zaznaczyć, że odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu udzielonego przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego lub przepisów spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do jego udzielenia.

Dokonywanie odliczenia

W ramach ulgi odsetkowej można dokonywać odliczeń najwcześniej w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym została zakończona inwestycja. Do zeznania rocznego należy dołączyć oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych PIT-2K. co do zasady odliczeniu podlega kwota zapłaconych odsetek w danym roku podatkowym. Natomiast w przypadku gdy, dochód za rok podatkowy będzie niższy niż wartość zapłaconych odsetek, wówczas różnica nie zostanie odliczona oraz prawo do odliczenia niewykorzystanej części nie przejdzie na kolejny rok podatkowy.

Przy wyliczaniu limitu odliczenia podatnicy biorą pod uwagę limit wysokości kredytu, od którego odsetki objęte są  ulgą. Limit określa się  w roku zakończenia inwestycji i obowiązuje przez cały okres korzystania z ulgi. W latach :

 • 2002 -2007 limit ten wynosił 189 000 zł,
 • w roku 2008 – 212 870 zł
 • w 2009 – 243 460 zł
 • w 2010 – 264 810 zł
 • w latach 2011-2016 wynosi 325 990 zł

Limit ulgi odsetkowej dla małżonków jest wspólny. Jeżeli podlegają oni odrębnemu opodatkowaniu, dokonują odliczeń, zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniu rocznym. Bardzo ważne jest prawidłowo udokumentowanie poniesionych wydatków.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.