Ulga na złe długi w podatku dochodowym ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Kto będzie mógł z niej skorzystać? Jakie warunki należy spełnić? Po odpowiedzi na te i inne pytania zapraszam do wpisu. 

22 maja 2019 r. do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk nr 3475). Obecnie ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Zgodnie z projektem z dniem 1 stycznia 2020 r. w podatku dochodowym będzie można skorzystać z ulgi na złe długi. Jest to analogiczna sytuacja jak w ustawie od towarów i usług. Głównym powodem zmian jest ograniczenie zatorów płatniczych, które negatywnie wpływają na płynność finansową firm i ich rozwój.

Jak jest obecnie w PIT?

W podatku dochodowym od osób fizycznych zasadą jest, że przychodem są kwoty należne choćby faktycznie nie zostały otrzymane. W związku z tym, nie ma znaczenia czy należność zostanie uregulowana. Analogicznie uregulowane są koszty podatkowe. Dłużnicy, zalegający z zapłatą z tytułu swoich zobowiązań, mają pełne prawo do obniżania przychodu do opodatkowania m.in. o niezapłacone zobowiązania.

Ulga na złe długi w PIT

Ulga na złe długi w PIT

Obecnie „nieściągalność wierzytelności” jest uregulowana w ustawie o podatku od towarów i usług. Rozwiązania te dotyczą wierzycieli i dłużników. Ustawodawca proponuje zbliżenie tych dwóch systemów rozliczeń poprzez adaptację w podatku dochodowym rozwiązania przyjętego w podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem różnic wynikających z odrębności cech tych dwóch podatków.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm oraz Senat ustawą, podatnik będzie miał możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku).

W przypadku, gdy po dokonaniu korekty podstawy opodatkowania należność zostałaby uregulowana (zbyta), zgodnie z projektem, wierzyciel będzie musiał zwiększyć podstawę opodatkowania oraz zapłacić podatek w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana (zbyta).

Dłużnik natomiast, będzie zobowiązany do doliczenia do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, powyższe ma być impulsem dla dłużników, do regularnego regulowania swoich zobowiązań.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy korekty dokonywane będą wyłącznie w odniesieniu do wierzytelności oraz zobowiązań powstałych w związku z transakcjami handlowymi, jeżeli z tytułu tych transakcji przynajmniej u jednej ze stron określa się przychody lub koszty uzyskania przychodów, bez względu na termin ich ujęcia w tych przychodach lub kosztach uzyskania przychodów. Przykładowo, jeśli podatnik nabędzie środek trwały, od którego dokonuje odpisów amortyzacyjnych rozliczanych przez 3 lata, to korekta podstawy opodatkowania uzależniona zostanie wyłącznie od terminu zapłaty kontrahentowi za ten środek trwały a nie od okresu amortyzacji.

W przypadku uregulowania zobowiązania dłużnik będzie miał prawo do korekty zwrotnej w rozliczeniu za okres, w którym zobowiązanie to zostanie uregulowane.

Ulga na złe długi w PIT – warunki

W ustawie PIT proponuje się wprowadzenie dodatkowych warunków do skorzystania z ulgi na złe długi. Warunki te będą analogiczne do tych obowiązujących na gruncie podatku VAT.

Warunku ulgi na złe długi w PIT:

  • nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce przez wierzyciela i dłużnika,
  • brak postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego wobec dłużnika n ostatnie dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku,
  • czas wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność (2 lata).

Niewątpliwie przyjęcie tych zmian pozytywnie wpłynie na płynność finansową zwłaszcza przedsiębiorców z sektora MŚP.