Dostawa towarów oraz świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej często wiąże się z obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej. Część wydatków na zakup kasy może zostać refundowana przez państwo w ramach ulgi podatkowej. Zapraszam do zaponania się z warunkami, jakie należy spełnić aby skorzystać z tej preferencji.

Odliczenie ulgi przez vatowców

Podatnik, który rozpocznie ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach ma prawo odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej ze zgłoszonych kas rejestrujących. Odliczenie wynosi 90% jej ceny netto nie więcej jednak niż 700 zł.

Odliczenia dokonuje się w deklaracji VAT -7, VAT-7K za okres, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i podatku należnego lub za okresy późniejsze.

Kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym podatnika nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego.

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego podatnik może ubiegać się o zwrot wydatkowanej kwoty na zakup kasy fiskalnej.

Zwrot jest jednak limitowany i nie może przekroczyć równowartości:

  • 25% kwoty odpowiadającej 90% ceny jej zakupu nie więcej jednak niż 175 zł – w przypadku składania deklaracji VAT-7;
  • 50% kwoty odpowiadającej 90% ceny jej zakupu nie więcej jednak niż 350 zł – w przypadku składania deklaracji VAT-7K.

Przykład 1

Pani Monika, która świadczy usługi doradztwa zakupiła kasę fiskalną za kwotę 1230 zł brutto. Dokonała niezbędnych zgłoszeń i fiskalizacji kasy w ustawowych terminach oraz rozpoczęła z dniem 25 marca 2019 ewidencjonowanie obrotu na kasie fiskalnej. Pani Monika w deklaracji za marzec 2019 wykazała nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym w wysokości 250 zł. Ma prawo odliczyć od podatku należnego wydatki na zakup kasy fiskalnej w wysokości 250 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 450 (700 zł – 250 ł) zł zostanie odliczona w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Jak uzyskać zaświadczenie A1

Zwrot ulgi dla podatników zwolnionych

Inaczej wygląda procedura zwrotu wydatków na kasę fiskalną w przypadku podatników zwolnionych przedmiotowo z VAT lub na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.

Z uwagi na to, iż podatnik zwolniony nie ma możliwości odliczenia wydatków w deklaracji VAT zwrot jest dokonywany na konto bankowe w terminie 25 dni od dnia złożenia wniosku przez podatnika. Analogicznie zwrot wynosi do 90% jej ceny netto nie więcej jednak niż 700 zł.

Zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej nie stanowi przychodu podatkowego i nie jest ujmowany w KPiR.

Jakie dokumenty należy złożyć do ulgi?

W przypadku ubiegania się o ulgę podatkową należy bezwzględnie przestrzegać warunków i terminów określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o VAT.

W celu skorzystaniu z ulgi na zakup kasy fiskalnej należy przede wszystkim dokonać zgłoszeń wg wzorów:

  • o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego na kasie fiskalnej;
  • danych dotyczących kasy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy.

W drodze wyjątku, w przypadku podatników zamierzających stosować jedną kasę fiskalną, zgłoszenie o liczbie kas i miejscu ich używania może być złożone na formularzu danych dotyczących kasy. Warunkiem jest jednak aby zgłoszenie zostało dokonane przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego.

W przypadku podatników zwolnionych z VAT należy dodatkowo złożyć wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej (w przepisach nie ma  określonego terminu na złożenie tego wniosku). Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • dane podmiotu prowadzącego serwis kas;
  • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy wraz z dowodem zapłaty;
  • informację o numerze bankowym podatnika, na który dokonany ma być zwrot;
  • fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym w przypadku podatników świadczących usługi taxi.

Przykład 2

Pani Żaneta zakupiła kasę fiskalną w kwocie 1230 zł brutto. Przed obowiązkowym terminem ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej 01.03.2019 dokonała zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania. Następnie dokonała fiskalizacji oraz złożyła w dniu 04.03.2019 zgłoszenie danych dotyczących kasy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Niestety Pani Żaneta zaewidencjonowała obrót za marzec z opóźnieniem w dniu 15.04.2019. Tym samym nie spełniła warunku ewidencjonowania obrotu w obowiązujących terminach uprawniającego do skorzystania z ulgi na zakup kasy. 

Odliczenie lub zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej wynosi:

Correct! Wrong!

Podatnik VAT czynny może ubiegać się o zwrot wydatków na kasę fiskalną:

Correct! Wrong!

Podatnik składający deklarację VAT-7 może ubiegać się o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej do równowartości:

Correct! Wrong!

Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących oraz miejscu (adresie) ich używania należy złożyć:

Correct! Wrong!