Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie nowoczesnych kas fiskalnych, aby zapewnić sobie możliwość stałego pozyskiwania danych z kas fiskalnych przy użyciu internetu. W związku z planowaną rewolucją dotyczącą rodzaju używanych kas oraz sposobu raportowania, zmianom ulegnie również ulga na kasę fiskalną, stanowiąca wsparcie przedsiębiorcy w pokryciu kosztu zakupu nowej kasy.

Ulga na kasę – porównanie

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł

Natomiast zgodnie z projektem nowelizacji art. 111 ust. 4 ustawy o VAT uzyska brzmienie:

„Podatnicy, u których powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego i rozpoczęli prowadzenie ewidencji, o której mowa w ust. 1, w obowiązujących terminach mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, które zostały zakupione w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 1000 zł. Przyjmuje się, że kasa została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania, jeżeli zakup nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.”

Wobec tego po wejściu w życie nowelizacji przede wszystkim:

  • podwyższona zostanie wysokość możliwej do wykorzystania ulgi z 700 do 1000 zł na zakup jednej kasy,
  • aby uzyskać ulgę na nabycie kasy nie trzeba będzie na moment rozpoczęcia ewidencjonowania zgłaszać wszystkich kas, których ulga ma dotyczyć,
  • ulga na kasę będzie przysługiwać na każdą kasę, która została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania,
  • przyjęte zostanie domniemanie, że kasa została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania, jeżeli zakup nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

ulga na kasę fiskalną

Ulga na kasę w praktyce

Przyjrzyjmy się przedstawionym powyżej różnicom w możliwości uzyskania ulgi na kasę na praktycznym przykładnie.

Firma X w związku z przekroczeniem limitu 20.000 zł uprawniającym do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej powinna zakupić kasę i ewidencjonować obrót na tej kasie od dnia 1 października. Kasa taka została zakupiona i zgłoszona na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Po 4 miesiącach, w związku z rozwojem firmy niezbędny okazuje zakup dwóch kolejnych kas fiskalnych.

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, przedsiębiorca będzie miał prawo skorzystać z ulgi na kasę tylko w związku z zakupem pierwszej z kas. Kolejne kasy nie zostały zakupione oraz zgłoszone naczelnikowi urzędu skarbowego na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania, wobec tego nie można skorzystać z ulgi w związku z ich nabyciem.

Po wejściu w życie nowelizacji nie będzie obowiązku zgłaszania kasy na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania, z ulgi na kasę – po spełnieniu wszystkich przewidzianych warunków – będzie można skorzystać zarówno na nabycie pierwszej kasy, jak i kolejnych nabytych w okresie 6 miesięcy do dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

Co istotne, z nowego brzmienia przepisu będą mogły skorzystać osoby, które rozpoczęły ewidencjonowanie na kasach starego typu i po wejściu w życie ustawy wymienią taką kasę na nową lub zakupią kolejną kasę nowego typu. Oczywiście stanie się to pod warunkiem, że od chwili rozpoczęcia ewidencjonowania nie upłynął okres 6 miesięcy.

Nie mogą skorzystać z tej ulgi przedsiębiorcy, którzy będą wymieniać kasy, a od rozpoczęcia ewidencjonowania upłynęło więcej niż 6 miesięcy.

Uwaga!

Po wejściu w życie nowelizacji z ulgi na kasę będą mogli skorzystać  wyłącznie przedsiębiorcy, którzy dokonają zakupu kasy fiskalnej nowego typu.

Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!