Kto może skorzystać z tej ulgi? Jakie jest maksymalne odliczenie? Na co zwrócić uwagę rozliczając tą ulgę?

Ustawodawca istotne informacje w zakresie tego odliczenia określił w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mianowicie dochód do opodatkowania można obniżyć poprzez uwzględnienie wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Co więcej odliczenie to przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia – art. 26 ust. 6a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przykładowo podatnik skorzystał z ulgi w 2014 r., w 2015 nie. Oznacza to, że ulga ta nie przysługuje mu w rozliczeniu za 2016 rok.

Najogólniej można powiedzieć, że z ulgi na Internet w rozliczeniu za 2016 rok mogą skorzystać osoby, które nigdy wcześniej z niej nie korzystały lub rozliczyły ją w PIT za 2015 rok.

Należy pamiętać, że odliczeń dokonuje się w kwocie faktycznie poniesionego wydatku, nie więcej jednak niż 760 zł w roku podatkowym. Oznacza to, że podatnik który zapłacił za korzystanie z Internetu w 2016 roku 500 zł, tyle maksymalnie może uwzględnić w zeznaniu rocznym. Jeśli kwota dochodu będzie mniejsza, to automatycznie zmniejsza nam się kwota odliczenia.

Osoba rozliczająca ulgę musi posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet zawierające w szczególności: dane identyfikujące  odbiorcę usługi, dane sprzedającego (dostawcy usług internetowych), rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty (np. faktury VAT, rachunki, dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu). Jeśli umowę dostępu do Internetu zawarło wspólnie kilka osób, to każdej z tych osób przysługuje prawo do ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu, pod warunkiem, że posiada ona dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tego tytułu.

ulga na internet

Ponadto ustawodawca określił, że uwzględnić można wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet. Implikuje to dla podatnika dwie ważne informacje:

  • Odliczyć można wyłącznie wydatki związane z użytkowaniem Internetu, niezależnie od miejsca w którym z niego się korzysta oraz formy dostępu. W ramach ulgi mieszczą się zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem Internetu np. w kawiarence internetowej, w miejscu zamieszkania poprzez stałe łącze, lub bezprzewodowo za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym.
  • Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci Internet.

Jeżeli dostęp do Internetu jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej czy telefonu stacjonarnego, z dokumentu wystawionego przez dostawcę usługi musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie Internetu.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą pamiętać, że faktury które są rozliczane w ramach działalności nie dają prawa do skorzystania z ulgi.

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28, do których dołączony jest formularz PIT/O (informacja o odliczeniach). Kwota przysługującego odliczenia w części w jakiej nie znalazła pokrycia w dochodach (przychodach) danego roku podatkowego nie podlega odliczeniu w kolejnych latach.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.