Z dniem 01.08.2019 weszła w życie ulga dla młodych, której celem jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych dla osób poniżej 26. roku życia. Zapraszam do zapoznania się najważniejszymi informacjami na temat nowej preferencji podatkowej.

Ulga dla młodych

Z ulgi dla młodych mogą skorzystać osoby poniżej 26. roku życia osiągające przychody do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 85.528 zł zatrudnione na podstawie:

  • stosunku służbowego;
  • stosunku pracy;
  • pracy nakładczej,
  • spółdzielczego stosunku pracy;
  • umowy zlecenia.

Ulga nie obejmie m.in. umów o dzieło oraz samozatrudnienia. Zdaniem MF przedsiębiorcy w przeciwieństwie do pracowników i zleceniobiorców mogą wybrać preferencyjną formę opodatkowania (wg liniowej stawki podatku bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), stąd ulga nie jest do nich skierowana.

W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia stanowił będzie 5/12 tej kwoty, czyli 35 636,67 zł.

Ulga dla młodych nie obejmie składek społecznych oraz zdrowotnej. Będą odprowadzane przez płatnika na dotychczasowych zasadach. Składki obliczone od dochodu objętego ulgą dla młodych nie będą uwzględniane w kalkulacji rocznej podatku. Wynika to z zasady, iż odliczeniu nie podlegają składki krajowe, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony od podatku.

Przykład

Pani Joanna ma 24 lata i  jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwie A. W 2019 roku osiągnęła przychody opodatkowane w wysokości 50.000 zł oraz zwolnione na mocy ulgi dla młodych w wysokości 20.000 zł. Płatnik potrącił składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę zdrowotną od łącznego przychodu – 70.000 zł. W PIT-11 wykaże oddzielnie przychody opodatkowane oraz zwolnione wraz z przypadającymi na nie składkami. Pani Anna w rozliczeniu rocznym zmniejszy dochód oraz podatek o pobrane składki w proporcji przychodów opodatkowanych do łącznych przychodów. Jeśli Pani Anna skorzysta z usługi Twój e‑PIT pomniejszenia będą dokonywane automatycznie przez system.

zerowy pit dla młodych

Wyłączenia z ulgi

Ustawa wyłącza pewne grupy przychodów z limitu zwolnienia do 26. roku życia m.in.:

  • objęte zryczałtowanym podatkiem;
  • zwolnione od podatku;
  • w stosunku do których zaciechano podatku na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Oznacza to, iż do limitu zwolnienia nie będą brane pod uwagę m.in. umowy zlecenie do 200 zł objęte 18% ryczałtowym podatkiem lub przychody nierezydentów opodatkowane stawką 20%.

Obowiązki płatnika

Od 1 stycznia 2020 płatnik nie będzie pobierał zaliczek od dochodów objętych zwolnieniem. Podatnik korzystający z ulgi dla młodych będzie mógł „upoważnić” płatnika poprzez złożenie oświadczenia do niestosowania tego zwolnienia przy poborze zaliczek na podatek. W takiej sytuacji płatnik najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie pobierze zaliczkę na podatek. Złożenie oświadczenia jest szczególne istotne, gdy podatnik uzyskuje przychody od więcej niż jednego podmiotu. Stosowanie zwolnienia przez wszystkie podmioty mogłoby spowodować znaczną dopłatę podatku w rozliczeniu rocznym.

Od 1 sierpnia 2019 płatnik będzie zobowiązany do pobierania zaliczek na dotychczasowych zasadach chyba że podatnik „zwolni” go w formie pisemnej z tego obowiązku. Wtedy płatnik od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, zaprzestanie pobierania zaliczek od dochodu podatnika do końca roku, przekroczenia limitu lub ukończenia przez podatnika 26. roku życia.

Przykładowa treść oświadczenia znajduje się na stronie www.gov.pl.

Ulga dla młodych a inne preferencje

W przypadku rozliczania się przez rodzica samotnie wychowującego dziecko poniżej 25. roku życia uczące się, dochody zwolnione na podstawie ulgi dla młodych będą wliczane do limitu 3.089 zł.

W przypadku korzystania przez młodego rodzica z ulgi na dziecko, która nie znalazła pokrycia w podatku, może on skorzystać ze wszystkich zapłaconych składek także tych dotyczących dochodu zwolnionego.

Dochody zwolnione na podstawie nowej ulgi będą brane pod uwagę do wyliczenia limitu dochodów dla potrzeb nabycia prawa do świadczeń rodzinnych.

Z ulgi dla młodych skorzystają osoby poniżej 26. roku życia zatrudnione m.in. na podstawie:

Correct! Wrong!

Składki społeczne oraz zdrowotna pobrane od przychodów objętych ulgą dla młodych

Correct! Wrong!

Za okres sierpień-grudzień 2019 płatnik:

Correct! Wrong!

Od 2020 roku płatnik:

Correct! Wrong!