Gdy przedsiębiorca dokona zakupu pojazdu osobowego, ma prawo rozliczyć go w kosztach za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych do wysokości limitu 20 tys. euro. Kwotę przelicza się po kursie NBP z dnia przekazanie pojazdu do użytkowania. Natomiast, w przypadku gdy przedsiębiorca zdecyduje się na umowę leasingu operacyjnego wówczas do kosztów zalicza raty leasingowe. Dzięki temu nie dotyczy go ww. limit. Jak natomiast należy rozliczyć ubezpieczenie AC?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogicznie art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

“składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia”

Ubezpieczenie AC wliczone w ratę leasingową

Wyżej przytoczony artykuł w szczególności tyczy się ubezpieczeń AC. W skrócie oznacza to, że podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów jedynie część ubezpieczenia

Ubezpieczenie AC

Przykład 1

Podatnik zakupił samochód osobowy za 100 000 zł, limit 20 tys. euro przeliczony na NBP (kurs 4,11 zł) = 82 200 zł, ubezpieczenie AC = 1700 zł

Przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów odpisy amortyzacyjne do wartości 82 200 zł co stanowi 82,2 % wartości pojazdu, dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć poniesione wydatki na ubezpieczenie AC w wysokości 1397,40 zł (82,2%) 

Natomiast co w sytuacji gdy ubezpieczenie AC zawiera leasingodawca a koszt ubezpieczenia jest wliczony do rat leasingowych?

Organy podatkowe uważają, że leasingobiorca może wówczas zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całą wartość raty leasingowej. W tym przypadku nie będzie obowiązywał limit 20 tys euro. Stanowisko takie zostało też potwierdzone w interpretacji podatkowej z dnia 23 marca 2016 roku wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy  nr ITPB3/4510-709/15-3/JG

“(…) umowa ubezpieczenia samochodu, będącego przedmiotem leasingu operacyjnego została zawarta z firmą ubezpieczeniową przez finansującego (leasingodawcę), a wartość tego ubezpieczenia jest jedynie jednym z elementów kalkulacji wysokości rat leasingowych, które Wnioskodawca zobowiązany jest spłacać, to w sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku nie znajdzie zastosowania ograniczenie wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, jeżeli w istocie umowa leasingu operacyjnego, o której mowa we wniosku spełnia wszystkie wymogi określone w cyt. art. 23b ww. ustawy, to Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej całą wartość rat leasingowych, w których wliczona została również wartość ubezpieczenia przedmiotu leasingu”