Do podstawowy praw czynnego podatnika VAT należy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przedsiębiorca ma także prawo decydować, jak należy rozliczyć nadpłatę podatku VAT. Warto więc wiedzieć jakie są terminy zwrotów podatku i od czego zależą.

Zasady zwrotu podatku VAT

Czynny podatnik VAT co do zasady ma prawo odliczać VAT od faktur dokumentujących koszty ponoszone w prowadzonej działalności gospodarczej. Przed każdym odliczeniem VAT z faktury, przedsiębiorca powinien się upewnić czy sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT. Nadpłata podatku pojawia się w momencie gdy w ciągu całego okresu rozliczeniowego wartość naliczonego podatku VAT przewyższa podatek do zapłaty.

Chcąc ubiegać się o zwrot podatku VAT, podatnik ma obowiązek wykazać w strukturze JPK_V7M lub JPK_V7K:

 • kwotę zwrotu podatku;
 • określić termin zwrotu podatku oraz;
 • sposób dokonania zwrotu

Zwrot podatku VAT nastąpi w jednym z trzech terminów liczonych od dnia złożenia struktury JPK z częścią deklaracyjną. Warto pamiętać, że podatnik ma prawo wnioskować jedynie o zwrot części nadpłaty lub o przeksięgowanie nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe.

Zwrot podatku w terminie 25 dni

Najkrótszym termin zwrotu podatku VAT jest zwrot w terminie 25 dni. 6. Urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. Naliczony podatek VAT wynika z:
  • faktur zakupu, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku płatniczego;
  • innych faktur niż ww. jeżeli łączna kwota pojedynczej faktury nie przekracza 15000 zł;
  • dokumentów celnych, deklaracji importowej czy decyzji wydanej przez organy celne;
  • importu towarów(metoda uproszczona); WNT; świadczenia usług według o.o.; w przypadku, gdy w deklaracji VAT została wykazana z drugiej strony rejestru VAT kwota podatku VAT należnego z tych transakcji,
 2. Kwota nadwyżki VAT z poprzednik okresów rozliczeniowych nie przekracza kwoty 3000 zł, innych faktur niż ww. Dodatkowo łączna wartość pojedynczej faktury z nadwyżki nie przekracza 15000 zł,
 3. Podatnik wnioskujący o zwrot przedłoży w US potwierdzenia zapłat wszystkich ww. faktur zakupu,
 4. Podatnik przed złożeniem wniosku o zwrot był czynnym podatnikiem VAT przez minimum 12 miesięcy. Dodatkowo składał wszystkie deklaracje VAT.

Zwrot podatku w terminie standardowym – 60 dni

O standardowy termin zwrotu podatku wynoszący 60 dni może wnioskować podatnik, który w strukturze JPK wykazał co najmniej:

 1. Opodatkowaną sprzedaż krajową towarów lub usług albo;
 2. Dostawę towarów lub świadczenie usług poza granicami kraju.

Dodatkowo w związku zart. 87 ust. 2a oraz 2b ustawy o VAT, US podczas prowadzenia czynności sprawdzających może wydłużyć standardowy termin zwrotu nadwyżki VAT. Natomiast ta sytuacja ma tylko miejsce, gdy postanowienie zostanie doręczone podatnikowi przed upływem 60-dniowego terminu zwrotu VAT. Przyczyną przedłużenia terminu zwrotu może być m.in. podejrzenia niezgodności lub nieprawidłowości rozliczeń wykazane w strukturach VAT.

Jedną z form utrzymania prawa do standardowego terminu zwrotu podatku jest wniesienie przez podatnika zabezpieczenia majątkowego odpowiadające minimum kwocie zwrotu.

Zwrot podatku w terminie 180 dni

W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym wnioskuje o zwrot podatku VAT:

 1. Podatnik nie dokonywał sprzedaży towarów lub usług opodatkowanej na terenie RP lub;
 2. Nie dokonywał sprzedaży towarów lub usług opodatkowanej poza terytorium kraju

– termin zwrotu podatku wynosi 180 dni. Dlatego zastanawiając się nad wnioskiem o zwrot podatku VAT, podatnik powinien przemyśleć ew. wykazanie jakiejkolwiek sprzedaży. Wówczas będzie mógł skorzystać z terminu standardowego.

Rachunki do zwrotu VAT

Zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy o VAT, zwrotu nadwyżki VAT dokonuje się na:

 • rachunek bankowy podatnika w banku, który ma siedzibę na terytorium kraju albo;
 • rachunek podatnika w SKOK albo;
 • wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu.
 • rachunek VAT;

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.