Tarcza antykryzysowa składa się z 5 filarów. Jeden z filarów dedykowany jest przedsiębiorcom. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszam do wpisu.

Obecna sytuacja niesie za sobą wiele niewiadomych. Przede wszystkim nie wiadomo ile potrwa pandemia koronawirusa. Czas, który na pewno zdecydowanie wpłynie na naszą, ale także globalną gospodarkę. Kryzys ekonomiczny jest nieunikniony i na pewno to będzie większy kryzys niż ten z 2008 r. Dlatego też należy jak najszybciej podjąć działania, działania które zniwelują straty. Przedsiębiorcy stoją przed nie lada wyzwaniem. Na co mogą liczyć wg projektu ustawy antykryzysowej?

Rozliczenie straty z 2020 roku od dochodu z 2019 roku

Podatnicy, będą mogli odliczyć stratę poniesioną w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy będą mieli możliwość złożenia korekty zeznania za 2019 r. Będą tak mogli zrobić przedsiębiorcy, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł, a nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach.

Jeśli jednak podatnik nie skorzysta z tej możliwości, będzie mógł rozliczyć stratę na dotychczasowych zasadach, tj. w latach przyszłych.

Zwolnienie z opodatkowania pomocy uzyskanej w związku z epidemią

Podatnicy nie będą uwzględniali w podstawie opodatkowania za 2020 r.:

  • dopłat do kredytów,
  • wsparcia gwarancyjnego,
  • dopłat do oprocentowania kredytów.

Zwolnienie dotyczy tylko pomocy uzyskanej w 2020 roku na podstawie ustawy antykryzysowej.

Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r.

Zrezygnować z uproszczonych zaliczek będą mogli mali podatnicy. Mali podatnicy, czyli tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 mln euro (brutto). Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec –grudzień 2020 r., obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów. Warunkiem jest, aby taki podatnik ponosił negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID- 19. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek należy poinformować w zeznaniu składanym za 2020 r.

Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w PIT dla dłużników

Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Taki obowiązek zwiększania przychodów, w przypadku nieuregulowania zobowiązań w ciągu 90 dni po upływie terminu zapłaty, został na podatników nałożony w związku z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom.

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%. Ze zwolnienia tego będą mogły skorzystać również te osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

Odroczenie wpłaty zaliczek na PIT przez płatników

Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień. Planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r. Warunkiem przesunięcia jest poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych związanych z COVID-19.

Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek będzie miało zastosowanie do przychodów:

  • ze stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • pracy nakładczej,
  • spółdzielczego stosunku pracy

oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Przepis również mają mieć zastosowanie do świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw majątkowych.

Zwolnienie świadczeń postojowych z opodatkowania

Zwalnia się od podatku dochodowego świadczenie postojowe otrzymane na podstawie ustawy o COVID-19. Takie zapis będzie miał nowy przepis art. 52r ustawy PIT.

Przesunięcie terminów w VAT

Zgodnie z projektem na 1 lipca 2020 r. przesuwa się wprowadzenie obowiązywania:

  • JPK_VAT dla dużych firm,
  • przepisów w zakresie nowej matrycy stawek VAT,
  • oraz przepisów dotyczące ochrony podatników wynikającej z Wiążącej Informacji Stawkowej.

Wszystkie te zmiany miały obowiązywać od 1.04.2020 r.

Podatek od nieruchomości

Ustawa daje możliwość wprowadzenie przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Ponadto wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, będą mogli przedłużyć, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Czasowa rezygnacja z opłaty prolongacyjnej

Przepisy ustawy dają możliwość czasowej rezygnacji z opłaty prolongacyjnej. Rezygnacja będzie mogła dotyczyć opłat prolongacyjnych z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

Biała lista – 14 dni na zawiadomienie

Termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek niewidniejący na Białej Liście ulegnie wydłużeniu z 3 do 14 dni. Złożenie odpowiedniego zawiadomienia warunkuje brak konsekwencji podatkowych, w przypadku wpłaty poza rachunek z białej listy. Zmiana ta będzie oczywiście funkcjonować tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19.