Przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych oraz posiadają kasę fiskalną, dotyczy sprzedaż paragonowa, którą należy prawidłowo ewidencjonować dla celów podatku VAT.

Często dokonując sprzedaży towarów lub świadczenia usług, podatnik spotyka się z sytuacją w której klient wraca do nas z paragonem w celu otrzymania faktury sprzedaży. Co będzie podstawą do rozliczenia podatku VAT. Jak ewidencjonować faktury wystawione do paragonu? Czy należy prowadzić dodatkową dokumentacją określającą sprzedaż paragonowa?

Sprzedaż paragonowa a ewidencja VAT

Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwoty podatku należnego wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast co do zasady sprzedaż dokonywana na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą powinna być udokumentowana fakturą oraz wykazana w ewidencji wymienionej w art. 109 ust. 3 tej samej ustawy.

Od początku stycznia 2017 roku podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

sprzedaż paragonowa a ewidencja VAT

Z przytoczonego przepisu wynika, że podatnika dotyczy sprzedaż paragonowa przy sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Natomiast dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą winni prowadzić dokumentację w formie faktur. Dodatkowo transakcje należy wykazywać w ewidencjach wymienionych w odrębnych przepisach.

W przypadku wystawienia faktury do paragonu, aby uniknąć podwójnego rozliczenia podatku VAT od jednej transakcji, sporządzając deklarację VAT za dany okres rozliczeniowy, należy pamiętać o odpowiednim pomniejszeniu kwoty wykazanej w miesięcznym raporcie fiskalnym. W tym celu warto prowadzić dodatkowy dokument np. ” Ewidencję  faktur do paragonu” która pomoże określić wartość podatku VAT którą należy pomniejszyć w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.