Przedsiębiorca, który dokonał zakupu środka trwałego sfinansowanego częściowo z dotacji jest zobowiązany do prawidłowego uwzględnienia go w prowadzonych ewidencjach. W przypadku sprzedaży niezamortyzowanych środków trwałych, niezamortyzowana wartość będzie stanowić koszt uzyskania przychodu. Czy sprzedaż niezamortyzowanego środka trwałego zakupionego częściowo z dotacji będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości?

Zakup środka trwałego sfinansowanego dotacją

Najczęściej otrzymana dotacja nie stanowi przychodu dla przedsiębiorcy. Ze względu na brak obowiązku wykazania przychodu z otrzymanej dotacji, przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do rozliczania kosztów nią sfinansowanych. Oznacza to, że w przypadku zakupu środka trwałego sfinansowanego z dotacji, przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zaliczenia odpisów amortyzacji do kosztów.

Jeżeli przedsiębiorca dokonał zakupu środka trwałego sfinansowanego częściowo z dotacji, ma prawo rozliczyć w kosztach odpisy amortyzacyjne jedynie w części przypadającej na wykorzystane środki własne. Z kolei w przypadku sprzedaży środka trwałego, przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów niezamortyzowaną część środka trwałego. Czy sprzedaż niezamortyzowanego środka trwałego zakupionego częściowo z dotacji będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości?

Zakup środka trwałego sfinansowanego dotacją 11.09.49

Sprzedaż niezamortyzowanego środka trwałego zakupionego częściowo z dotacji

Podatnik u którego pojawiły się wątpliwości odnośnie prawa zaliczenia do KUP niezamortyzowanej części środka trwałego. Wystąpił z wnioskiem o wydanie indywidualną interpretację podatkową. W przedstawionym stanie faktycznym wskazał, że otrzymał dofinansowanie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. Dotacje przeznaczył na wybudowanie hali magazynowej. W okresie użytkowania hali magazynowej, podatnik zaliczał odpisy amortyzacyjne proporcjonalnie do zaangażowanych środków. Obecnie podatnik rozważa sprzedaż  niezamortyzowanego środka trwałego. W związku z tym, podatnik zadał nastepujące pytanie:

“Czy w momencie sprzedaży nie w pełni zamortyzowanej Hali magazynowej, której zakup częściowo został sfinansowany dotacją, kosztem uzyskania przychodu będzie cała niezamortyzowana wartość Hali magazynowej bez rozbicia na część objętą dofinansowaniem i część nieobjętą dofinansowaniem?”

Zdaniem wnioskodawcy

Z ogólnej definicji kosztów, zamieszczonej w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT), wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątki ustawodawca określił w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 ustawy o PIT.

Powyższe oznacza, że podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków. Jeżeli nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy oraz analogicznie w art. 23 ust. 1, a także że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania lub zabezpieczenia przychodów).

Odpisy amortyzacyjne

Odpisy amortyzacyjne dokonywane od tej części wartości początkowej Hali magazynowej, która została objęta dofinansowaniem nie mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT (analogicznie art. 23 ust. 1 pkt. 45 ustawy o PIT). Ustawa o podatku dochodowym zawiera bowiem pewne ograniczenia dotyczące możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych według zasad określonych w art. 16a – 16m tej ustawy (analogicznie według zasad określonych w art. 22a-22o ustawy o PIT)

W związku z tym nie są kosztem podatkowym odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od wartości początkowej Hali magazynowej, która została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży

Kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży Hali magazynowej sfinansowanej częściowo z dotacji będzie wartość, która odpowiada wydatkom poniesionym na jej wytworzenie. Czyli wartość początkowa, pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca zaliczył odpisy do kosztów uzyskania przychodu. Tym samym kosztem uzyskania przychodów jest „cała” niezamortyzowana wartość Hali magazynowej.

Reasumując wnioskodawca, w przypadku sprzedaży niezamortyzowanego środka trwałego, którego zakup częściowo został sfinansowany dotacją, ma prawo zaliczyć do kosztów  niezamortyzowana wartość Hali magazynowej bez rozbicia na część objętą dofinansowaniem i część nieobjętą dofinansowaniem.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

W wydanej indywidualnej interpretacji podatkowej o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.284.2018.1.SG z dnia 11 września 2018, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.