Fakturując swoją sprzedaż w walucie obcej należy zwrócić uwagę na konieczność rozliczania różnic kursowych. Poniżej zostały przedstawione informacje wstępne dotyczące tego zagadnienia.

Jak dzielimy różnice kursowe?

Wyróżnia się dwa rodzaje różnic kursowych:

a. transakcyjne,

b. od środków własnych.

ad.a.

Różnice transakcyjne powstają gdy między wartością uzyskanego przychodu, przeliczonego na złote wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu a wartością otrzymanej zapłaty, przeliczoną wg kursu faktycznie zastosowanego wystąpią różnice spowodowane innymi kursami walut.

Zgodnie z art. 24c ust.2. pkt 1 updof dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Z kolei art. 24c ust.3. pkt 1 updof definiuje ujemne różnice transakcyjne. Powstają one, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

ad.b.

Różnice od środków własnych powstają gdy faktycznie zastosowane kursy wpływu i wypływu środków z rachunku są różne.

Na podstawie 24c ust.2. pkt 3 updof dodatnie różnice od środków własnych powstają, jeżeli wartość  otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Z kolei zgodnie z art. 24c ust.3. pkt 3 ujemne różnice kursowe od środków własnych powstają, jeżeli wartość  otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Wyceny wypływających z rachunku walutowego środków dokonuje się wg jednej z poniższych metod:

-FIFO (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło)

-LIFO (ostatnie przyszło – pierwsze wyszło)

– kursów średnioważonych (przeciętnych)

Różnice kursowe od faktur sprzedażowych w KPiR

Co to jest kurs faktycznie zastosowany ?

Kurs faktycznie zastosowywany to kurs po jakim dokonano:

-zakupu waluty od banku

-sprzedaży waluty bankowi

-innej formy przewalutowania

W przypadku transakcji, do których nie dochodzi do powyższych zdarzeń jako kurs faktycznie zastosowany uważa się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania należności. Brak kursu faktycznie zastosowanego występuje w przypadku gdy nie dochodzi do transakcji przewalutowania poprzez zakup czy sprzedaż określonej waluty – nie ma tu bowiem miejsca rzeczywiste wyrażenie w danej walucie wartości pieniężnej wyrażonej pierwotnie w innej walucie. Zatem np. w przypadku wpływu na rachunek walutowy prowadzony w euro przychodu w walucie euro nie dochodzi do operacji przewalutowania w związku z czym do rozliczenia różnic kursowych należy zastosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania należności.