Podatnik ma prawo wystąpić z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Na jakim druku przedsiębiorca powinien zgłosić zapytanie oraz jak rozkładane są zobowiązania na raty?

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych

Zgodnie z art/ 67a § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej, organ podatkowy, na wniosek podatnika,  w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Główną rolą wnioskującego o rozłożenie na raty zaległości podatkowych, jest udowodnienie naczelnikowi ważnego interesu z tym związanego. W oparciu o złożony przez podatnika wniosek, organ podatkowy dokonuje oceny sytuacji biorąc pod uwagę jedynie okres, w którym podatnik obecnie się znajduje.

Ordynacja podatkowa nie precyzuje na ile rat może zostać rozłożone dane zobowiązanie podatkowe. Poza opisaniem sytuacji  oraz  przedstawieniem interesu dlaczego przedsiębiorca stara się o rozłożenie zaległości na raty, wniosek powinien zawierać:

  • dane przedsiębiorcy,
  • datę sporządzenia pisma oraz informacji do kogo jest adresowane
  • podpis wnioskodawcy

Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie aby przedsiębiorca w składanym wniosku sam określił ilość oraz wysokość rat podatkowych. Przedstawione we wniosku argumenty należy prawidłowo udokumentować np. zaświadczeniem o zarobkach, protokoły wystąpienia zdarzeń losowych, dokumentacją szpitalną itp.

rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Wydając decyzję administracyjną Naczelnik Urzędu skarbowego ustala opłatę prolongacyjną od kwot zaległości. Zgodnie z art. 57 § 2 ordynacji podatkowej stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę.

Określenie wysokości opłaty prolongacyjnej

Wzór określający wysokość opłaty prolongacyjnej został określony w  § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie naliczenia odsetek za zwłokę oraz opłat prolongacyjnych.

§ 3. Opłata prolongacyjna jest naliczana według wzoru:

(K x L x S)/365 = OP = OPpz
gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

K – kwotę odroczonego lub rozłożonego na raty podatku, odroczonej lub rozłożonej na raty zaległości podatkowej,

L – liczbę dni, na które odroczono termin płatności podatku lub zapłatę zaległości podatkowej bądź rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej,

S – stawkę opłaty prolongacyjnej,

365 – liczbę dni w roku,

OP – kwotę opłaty prolongacyjnej,

OPpz – kwotę opłaty prolongacyjnej po zaokrągleniu.

Jeżeli Organ Podatkowy wyda odmowną decyzje dot. rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych, wówczas naliczenie odsetek za zwłokę uzależnione jest od terminu otrzymania decyzji:

  • w przypadku dostarczenia decyzji przed upływem 2 miesięcy od dnia wniesienia podania, odsetki naliczane od dnia następującego po terminie płatności
  • w przypadku dostarczenia decyzji po upływie 2 miesięcy od dni wniesienia podania, odsetki naliczane są z wyłączeniem okresu od dnia następnego po dniu wniesienia podania do dnia doręczenia decyzji, włącznie z tym dniem.

 

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.