Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, od wydatków pośrednio związanych z świadczeniem czynności opodatkowanych? Rozliczenie VAT od wydatków niegenerujących podatku należnego.

Rozliczenie VAT od wydatków niegenerujących podatku należnego

Stan faktyczny

Wątpliwość podatnika w sprawie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków pośrednio związanych z sprzedażą opodatkowaną stała się podstawą do złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Rolnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie „działów specjalnych produkcji rolnej”, z uwagi na rozbudowę przedsiębiorca podjął decyzje o zatrudnieniu dodatkowych pracowników. Natomiast, brak pracowników na lokalnym rynku z uwagi na położenie zakładu oraz brak lokali mieszkalnych do wynajęcia w okolicznych miejscowościach nie dawał możliwości przypływu nowych pracowników.

Przedsiębiorca podjął więc decyzję o zachęceniu pracowników do przyjazdu i podjęcia zatrudnienia. Formą zachęty miał być hotel pracowniczy, który miał zostać wybudowany dla pracowników zainteresowanych podjęciem zatrudnienia. Miejsca w hotelu pracowniczym miały być udostępniane zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie w zależności od rodzaju umowy o pracę zawartą z pracownikiem. Całość budowy hotelu pracowniczego została udokumentowana fakturami VAT. Zdaniem podatnika przysługiwało rozliczenie VAT naliczonego na fakturach z uwagi iż, poniesione wydatki były związane pośrednio z prowadzoną sprzedażą opodatkowaną.

Rozliczanie VAT – Stanowisko organów podatkowych

W celu potwierdzenia swojego stanowiska przedsiębiorca podjął decyzję o wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. W wydanej indywidualnej interpretacji organ podatkowy wyjaśnił, że dla stwierdzenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. W przypadku gdy nieodpłatne świadczenie wpisuje się w cel prowadzonej działalności, wówczas przesłanka ta nie zostanie spełniona. Nieodpłatne świadczenie można uznać za odpłatne świadczenie usług, jedynie gdy jest ono świadczone na cele inne niż działalność podatnika. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie są powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zdaniem organu w użyczenie lokali mieszkalnych pracownikom służy prywatnym celom pracownika. Jednakże:

„w określonych okolicznościach, jak n.p. lokalizacja zakładu pracy w małej miejscowości, gdzie występują trudności w wynajęciu mieszkania, a pracownicy pochodzą z odległych regionów, wymogi prowadzonej działalności (potrzeby przedsiębiorstwa) mogą spowodować konieczność zapewnienia przez pracodawcę lokali mieszkalnych dla pracowników na czas trwania stosunku pracy. W takich specyficznych okolicznościach służy to działalności gospodarczej podatnika. Korzyść osobista uzyskiwana przez pracowników z takiego bezpłatnego użyczenia ma drugorzędne znaczenie w stosunku do potrzeb prowadzonego przedsiębiorstwa.”

W wydanej interpretacji podatkowej organ wskazał, że nieodpłatne udostępnienie miejsc w pokojach w hotelu pracowniczym pracownikom stanowić będzie nieodpłatne świadczenie usług związanych z działalnością gospodarczą, które na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT nie będzie podlegać opodatkowaniu (0112-KDIL1-3.4012.360.2017.2.AP).

Odwołanie do WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpatrując skargę podatnika potwierdził stanowisko organu podatkowego. Jak zaznaczył w wydanej decyzji:

„Sąd nie podziela zarzutów skargi zmierzających do wykazania pośredniego związku spornych wydatków z całokształtem działalności opodatkowanej skarżącego. Z przedstawionego przez wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego wynika, że sporne wydatki zostały poniesione bezpośrednio w celu budowy, zapewnienia podstawowego wyposażenia oraz bieżącego utrzymania hotelu pracowniczego. Zostały więc poniesione bezpośrednio w celu udostępnienia pracownikom miejsc w wybudowanym hotelu. Usługi te zarówno w razie ich bezpłatnego jak i odpłatnego świadczenia nie skutkują powstaniem podatku należnego. Możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego pośrednio związanego z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu nie może stanowić podstawy dla tworzenia otwartego i nieograniczonego katalogu zdarzeń uprawniających do odliczenia podatku naliczonego pozostających w luźnym związku z wykonywaniem czynności skutkujących powstaniem podatku należnego.”

Reasumując Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że rozliczenie VAT nie powinno zostać dokonane. Podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, z faktur potwierdzających poniesione wydatki na budowę oraz adaptację hotelu pracowniczego. Jak uzasadnił WSA jest to spowodowane powiązaniem sposób bezpośredni poniesionych wydatków z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu oraz zwolnionymi z VAT.