Od 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej. Określone w nim zwolnienia mają obowiązywać do końca 2021 roku. Zapraszam do zapoznania się z rodzajami zwolnień z kas fiskalnych.

Zwolnienie do 20.000 zł

W tym roku obowiązuje ten sam limit dotyczący zwolnienia podmiotowego z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Podatnicy, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych:

 • nie przekroczył 20.000 zł,
 • dla podatników rozpoczynających działalność 20.000 zł w proporcji do okresu wykonywana czynności w danym roku podatkowym

nadal mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót 20.000 zł. Podatnicy rozpoczynający działalność tracą prawo do zwolnienia gdy obrót przekroczy 20.000 zł w proporcji do wykonywanych czynności w danym roku podatkowym.

Przykład 1

Pani Julia założyła działalność gospodarczą w dniu 17.04.2019 polegającą na sprzedaży odzieży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Limit obrotu zwolnienia podmiotowego dla Pani Julii liczony w proporcji do okresu prowadzonej działalności wynosi 14.191,78 zł (259/365*20.000 zł). Po przekroczeniu tego progu np. w lipcu 2019 Pani Julia zobowiązana będzie w ciągu 2 miesięcy tj. sierpień – wrzesień zakupić kasę fiskalną a od 01 października 2019 ewidencjonować obrót na kasie.

Ewidencjonowanie zaliczek na kasie fiskalnej

Zwolnienie powyżej 80%

Kolejny rodzaj zwolnień dotyczy czynności wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia określonych zgodnie z PKWiU m.in. dostawy szeroko pojętych mediów, usług edukacyjnych, transportowych.

Zwolnienie polega na tym, że jeśli udział procentowy obrotu w zakresie czynności wymienionych w części I załącznika w całkowitym obrocie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej jest większy niż 80% podatnik nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej.

Zwolnienie traci moc  po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy 80% albo niższy niż 80%.

W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej procentowy udział obrotu określany jest po upływie 6 miesięcy lub za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy.

Przykład 2

Pani Paulina świadczy od lipca 2018 roku usługi w zakresie edukacji (prowadzi żłobek) zwolnione z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W maju planuje rozszerzyć działalność gospodarczą o sprzedaż odzieży dziecięcej na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.  W lipcu Pani Paulina określi udział procentowy obrotu za I półrocze. Jeśli będzie on niższy lub równy 80% Pani Paulina od września zobowiązana będzie ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na kasie fiskalnej.

Inny przykład zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego w tym wpisie.

Zwolnienia przedmiotowe

Niektóre czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia zostały zwolnione przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Wśród 49 czynności znajdziemy takie jak:

 • dostawa nieruchomości;
 • dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres);
 • dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą,
 • dostawa towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), w przypadku gdy koło gospodyń wiejskich prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na podstawie art. 24 ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Czynności wyłączone ze zwolnień

W rozporządzeniu w paragrafie 4 znajdziemy także katalog czynności, do których nie stosujemy żadnych zwolnień określonych powyżej. Zwolnienia z ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej nie stosuje się m.in. do:

dostawy:

 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej “ustawą”,
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

świadczenia usług:

 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 •  w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
 •  prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Rodzaje zwolnień z kas fiskalnych

Zwolnienie podmiotowe stosuje się gdy obrót na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej:

Prawidłowo ! Błędnie

Zwolnienie przedmiotowo-podmiotowe dotyczy sytuacji gdy udział procentowy obrotu czynności wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych w całkowitym obrocie podatnika:

Prawidłowo ! Błędnie

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej m.in. jeśli z ewidencji oraz dowodów dokumentujących zapłatę wynika:

Prawidłowo ! Błędnie

Usługi świadczone przez lekarzy, prawników, kosmetyczki, fryzjerów, taksówkarzy:

Prawidłowo ! Błędnie