Już od 19 maja 2016 r. na przedsiębiorcach będzie spoczywał nowy obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Co należy rozumieć przez pojęcie “tytułu prawnego do nieruchomości”? Otóż, jest to dokument potwierdzający własność, użyczenie, najem, wydzierżawienie nieruchomości – czyli dokumentujący zgodę właściciela na wykorzystywanie lokalu do prowadzenia firmy.

Rewolucja w CEiDG!

Tytuł ten należy przedstawić ministrowi właściwemu do spraw gospodarki na jego wezwanie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Jeżeli mimo wezwania przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi w CEiDG lub nie dokona zmiany wpisu w zakresie adresu to na drodze decyzji administracyjnej zostanie on wykreślony z rejestru przedsiębiorców.

Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim ułatwić walkę z nieuczciwymi przedsiębiorcami podającymi błędne dane adresowe w CEiDG.

Czy wprowadzone zmiany okażą się skuteczne? Zobaczymy niebawem.