W jakim sytuacjach można dłużnika obciążyć dodatkowymi kosztami? Czym jest rekompensata za opóźnienia w płatnościach? W jaki sposób można ją wyliczyć?

Opóźnienia w płatnościach

Problemy z uzyskanie zapłaty na czas są w ostatnim czasie zmorą wielu przedsiębiorców. Zatory płatnicze mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do tego, że firma zostanie zlikwidowana. Przedsiębiorcy różnie sobie z tym radzą, między innymi wprowadzając dodatkowe zapisy w umowach – kary umowne za nieterminową wpłatę.

Rekompensata za opóźnienia w płatnościach

Przepisy w art. 10 ustawy z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowychdają przedsiębiorcom  jeszcze jedno narzędzie. Chodzi o dodatkowe zobowiązanie w wysokości 40 euro, które może uzyskać wierzyciel od dłużnika

Przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Te dodatkowe środki stanowią rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Wierzyciel może domagać się kwoty 40 euro w terminie od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, które przysługują odrębnie.

Przykład 1

Pan Piotr wystawił dla swoje klienta fakturę z terminem płatności do 16 stycznia 2019 r. Jeśli w tym terminie kontrahent nie ureguluje zobowiązania, to bez wezwania od 17 stycznia sprzedawcy przysługuje rekompensata w wysokości 40 euro.

Kwotę 40 euro należy przeliczyć na PLN według średniego kursu NBP z dnia 31.12.2018 r. – 4,3000, tabela 252/A/NBP/2018. Oznacza to, że rekompensata dla Pana Piotra powinna wynieść 172 PLN.

Przykład 2

Pani Edyta wystawiła dla swoje klienta 3 faktury z terminem płatności do 16 stycznia 2019 r. Jeśli w tym terminie kontrahent nie ureguluje zobowiązania, to bez wezwania – sprzedawcy przysługuje rekompensata w wysokości 120 euro (40 euro za każdą fakturę zapłaconą po terminie).

Rekompensata za opóźnienia w płatnościach

Kto może domagać się rekompensaty za nieterminową wpłatę?

Uprawnienia do kwoty 40 euro przysługują w transakcjach handlowych, czyli takich których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.