Przemieszczanie własnych towarów pomiędzy państwami Unii Europejskiej może być na równi traktowane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Po odpowiedź na pytania, kiedy takie przemieszczenie własnych towarów będzie uznane za WDT oraz czy istnieją jakiekolwiek wyłączenia? – zapraszam do niniejszego wpisu. 

Przemieszczanie własnych towarów jako WDT

Zgodnie z art. 13 ust 3 ustawy o VAT, za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Przykład 1. Polski podatnik wysyła własne towaru do swojego magazynu położonego w Czechach. Następnie towary te sprzedawane są odbiorcom czeskim. W związku z tym przemieszczenie tych towarów na terenie Polskie będzie uznane jak WDT, a na terenie Czech WNT.

Przykład 2. Polski podatnik posiada w Hiszpanii swój oddział. Zdecydował się przetransportować z Polski do Hiszpanii maszynę. W Polsce rozpoznamy WDT a w Hiszpanii WNT.

Podsumowując przemieszczenie własnych towarów będzie uznane za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, jeśli będą one służyć czynnościom wykonywanym przez polskiego podatnika na terytorium kraju przemieszczenia.  

Należy zaznaczyć, że podatnik przy tych czynnościach, które zgodnie z ustawą zrównane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, może zastosować przy spełnieniu wymogów określonych w przepisach ustawy VAT stawkę 0%.

Przemieszczanie własnych towarów15

Przemieszczanie własnych towarów – wyłączenia z WDT

Przemieszczenie własnych towarów nie zawsze będzie uznawane za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W ustawie VAT znajdziemy szereg wyłączeń. Zgodnie z art. 13 ust. 4 do WDT nie dochodzi, gdy:

  1. towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli towary te są przemieszczane przez tego podatnika dokonującego ich dostawy lub na jego rzecz;
  2. przemieszczenie towarów następuje w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju;
  3. towary są przemieszczane na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie transportu pasażerskiego wykonywanego na terytorium Unii Europejskiej z przeznaczeniem dokonania ich dostawy przez tego podatnika na pokładach tych pojazdów;
  4. towary mają być przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika;
  5. towary mają być przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonanej przez tego podatnika, jeżeli przemieszczenie towarów następuje na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, do którego dokonywana jest ta wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;
  6. towary mają być przedmiotem wykonanych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju na rzecz tego podatnika usług polegających na ich wycenie lub wykonaniu na nich prac, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium kraju;
  7. towary mają być czasowo używane na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w celu świadczenia usług przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, który przemieścił lub na rzecz którego przemieszczono te towary;
  8. towary mają być czasowo używane przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, pod warunkiem że import takich towarów z terytorium państwa trzeciego z uwagi na ich przywóz czasowy byłby zwolniony od cła;
  9. przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej.

Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku gdy ustaną powyższe okoliczności, przemieszczenie towarów uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. 

Przykład 3. Podatnik przemieścił towary do własnego magazynu położonego na terytorium Włoch. Towary te jednak mają być z tego magazyny wywiezione po miesiącu do kontrahenta z Belgii, celem dokonania ich dostawy. W konsekwencji przemieszczenie towarów do Włoch nie będzie uznane za wewnątrzuspółnotową dostawę towaru. Z WDT będziemy mieli dopiero do czynienia przy sprzedaży tych towarów do naszego kontrahenta w Belgii. Polski podatnik oczywiści po spełnieniu określonych wymagań będzie mógł zastosować stawkę 0%.