Przedsiębiorcy dość często tyczy się tzw. sprzedaż premiowa. Pojęcie to jak dotychczas nie doczekało się swojej definicji w prawie podatkowym. Mimo, że pojawia się w zaledwie dwóch miejscach ustawy o PIT to spowodowało jak dotąd znaczne problemy interpretacyjne.

W interpretacjach podatkowych organy podatkowe zgodnie twierdza, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą, a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii. Z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.” (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji )

 Otrzymana nagroda a sprzedaż premiowa. Kto powinien zapłacić podatek ?

Można zatem stwierdzić, że sprzedaż premiowa to szczególny rodzaj promocji, z którą mamy do czynienia kiedy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

  • klient nabywając towar lub usługę otrzymuje nagrodę lub prezent,
  • nagrodą jest towar lub usługa inne niż główny przedmiot transakcji,
  • klient otrzymuje nagrodę lub prezent po spełnieniu określonych warunków (a nie w drodze losowania),
  • sprzedawca sporządził regulamin sprzedaży premiowej dostępny dla klientów (np. na stronie internetowej).

O sprzedaży premiowej w ustawie o PIT mowa jest w dwóch artykułach, a mianowicie w art. 21 ust. 1 pkt 68 oraz  art. 30 ust. 1 pkt 2.

Pierwszy z nich wskazuje, że wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług.

Warunkiem zastosowania powyższego zwolnienia jest to aby jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekraczała kwoty 760 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Z drugiej jednak strony art. 30 ust. 1 pkt 2, wskazuje, że z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy.

Początkowo organy podatkowe dość zgodnie twierdziły, że nagrody z tytułu sprzedaży premiowej otrzymane przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą należy uznać za przychód z działalności gospodarczej i opodatkować zgodnie z przyjętą formą opodatkowania. Następnie wykładania organów podatkowych uległa zmianie. Organy podatkowe stały na stanowisku, że nagrody te podlegają 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu i to na organizatorze sprzedaży premiowej (jako płatniku) ciąży obowiązek poboru tego podatku oraz przekazania go na rachunek urzędu skarbowego.

11 stycznia 2016 r. w interpretacji zmieniającej nr DD9.8220.2.129.2015.JQP Minister Finansów powrócił do wcześniejszej linii interpretacyjnej:

„Odmienna sytuacja wystąpi natomiast w przypadku nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskiwanych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, nabywające towary w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, tego rodzaju nagrody wyłączone są z zakresu omawianego zwolnienia. Jednocześnie nie są objęte innym zwolnieniem przedmiotowym. Tym samym – w myśl art. 9 ust. 1 ustawy – podlegają opodatkowaniu. Na gruncie ustawy są kwalifikowane do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tj. pozarolnicza działalność gospodarcza. Nagrody te podlegają opodatkowaniu według tych samych zasad, jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (art. 9a ust. 1 i 2 ustawy). Również w ich przypadku na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a ustawy.”

Pogląd ten utrzymuje się w aktualnie wydawanych interpretacjach np:

  • Interpretacja nr 1061-IPTPB1.4511.104.2016.2.AP wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 
  • Interpretacja nr ITPB1/4511-352/16/DP wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy