Podatnik, który w zeznaniu rocznym wykaże stratę podatkową, ma prawo rozliczyć ją w kolejnych 5 następujących po sobie latach. Natomiast wysokość odliczenia w pierwszym roku nie może przekroczyć 50% rozliczanej straty. Organ podatkowy ma prawo zweryfikować wartość wykazanej straty. Po jakim czasie następuje przedawnienie straty podatkowej?

Rozliczenie roku podatkowego

W przypadku gdy po zakończonym roku podatkowym okazuje się, że koszty uzyskania przychodu za dany rok podatkowy są większe niż osiągnięte przychody za ten sam okres rozliczeniowy, u przedsiębiorcy powstaje strata. Definicja straty została określona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 9 ust. 2.  Analogicznie jeżeli przychody za cały rok podatkowy są wyższe od poniesionych kosztów uzyskania przychodów powstaje dochód do opodatkowania.

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 3 przytoczonej ustawy, podatnik ma prawo pomniejszyć dochód uzyskany z tego samego źródła o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

W ustawie z dnia 29.08.1997 roku, zwanej Ordynacją podatkową, określono natomiast prawo do zweryfikowania wysokości poniesionej straty przez organ podatkowy:

„Organ podatkowy, w drodze decyzji, określa wysokość straty poniesionej przez podatnika, jeżeli w postępowaniu podatkowym organ ten stwierdzi, że podatnik nie złożył deklaracji, nie wykazał w deklaracji straty lub wysokość poniesionej straty różni się od wysokości wykazanej w deklaracji, a poniesienie straty zgodnie z przepisami prawa podatkowego uprawnia do skorzystania z ulg podatkowych. „

Przedawnienie straty podatkowej

Przedawnienie straty podatkowej

Bardzo często u podatników pojawiało się pytanie kiedy następuje przedawnienie starty podatkowej? Wątpliwości dotyczył okresu od, którego liczony jest okres przedawnienia oraz do kiedy organ podatkowy może weryfikować wysokość poniesionej starty. Czy prawidłowo należy wziąć pod uwagę czas, w którym upływa termin zobowiązania za rok, w którym podatnik poniósł stratę, czy też do momentu przedawnienia zobowiązania za ostatni rok, odliczenia straty od dochodu? Pojawiające się odmienne indywidualne interpretacje podatkowe, przyczyniły się do pogłębienia sporu na lini podatnik – organ podatkowy.

Pogłębiający się spór został jednoznacznie rozstrzygnięty przez Naczelny Sąd Administracyjny, który wydał uchwałę w dniu 6 listopada 2017 roku. W uchwale o sygnaturze sprawy II FPS 3/17 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał:

„Na przedstawione zatem do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne należy odpowiedzieć następująco: W świetle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r., nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym została ona poniesiona, w sytuacji gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za ten rok.”

Oznacza to, że organ podatkowy ma prawo zweryfikować zasadność wykazanej straty jedynie do czasu upływu zobowiązania podatkowego, za rok, w którym podatnik poniósł stratę. Czyli co do zasady w ciągu 5 lat liczone od roku wykazania straty podatkowej a nie od momentu jej całkowitego rozliczenia.