W niniejszym wpisie zapraszam do zapoznania się z tym jak wygląda procedura wydawania interpretacji indywidualnej. 

Przepisy prawa podatkowe ze względu na swój charakter często budzą wątpliwość w ich interpretowaniu. Problem w ich interpretowaniu mają nie tylko podatnicy ale także i organy podatkowe. Często może spotkać rozbieżność w interpretowaniu przepisów nawet w samych interpretacjach. Dlatego też podatnik może wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Procedura wydawania interpretacji

Organ podatkowy jest zobowiązany do wydania interpretacji maksymalnie ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Przepisy stanowią, że interpretacja winna być wydana bez zbędnej zwłoki. Dzień otrzymania przez organ podatkowy wniosku o wydanie interpretacji jest początkiem terminu do jej wydania. Termin na wydanie interpretacji może ulec przedłużeniu. Przedłużenie 3 miesięcznego terminu może nastąpić wyłączenie w przypadku konieczności dokonania określonych czynności tj. zawieszenia postępowania lub opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Należy zaznaczyć, że jeśli sprawa nie zostanie załatwiona w terminie, to organ jest zobowiązany zawiadomić o tym wnioskodawcę. W zawiadomieniu takim organ musi wskazać przyczynę niedotrzymania terminu oraz podać nowy termin załatwienia sprawy.

W przepisach Ordynacji podatkowej zawarto również tzw. fikcję wydania interpretacji. Jeśli organ podatkowy nie wyda interpretacji w ciągu 3 miesięcy, to oznacza milcząca zgodę co do prawidłowości oceny dokonanej we wniosku przez wnioskodawcę. Jednak 3 miesięczny okres dotyczy tylko jej wydania, tzn. musi być sporządzona i podpisana ale nie musi być w tym terminie doręczona. Dlatego zanim zastosujemy się do naszego stanowiska we wniosku należy skontaktować się z organem celem ustalenia czy interpretacja jednak nie została wydana. Wnioskodawca może również wystąpić z żądaniem poinformowania go telefonicznie lub za pomocą środków elektronicznych o dacie wydania interpretacji oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie roztrzygnięcia sprawy.

Przy wydawaniu interpretacji organ jest związany niektórymi zasadami obowiązującymi przy „normalnym” postępowaniu podatkowym, są to m.in.:

  • zasada działania organu podatkowego w granicach i na podstawie prawa, 
  • zasada postępowania w sposób budzący zaufanie podatnika do organów podatkowych,
  • zasada szybkości działania, 
  • zasada pisemności lub za pośrednictwem środków elektronicznych, 
  • czy też zasada jawności postępowania dla stron. 

Treść interpretacji

Wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Jednak organ może odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

W przypadku gdy Dyrektor KIS nie zgodzi się ze stanowiskiem zawartym we wniosku, to jest on zobowiązany do wskazania przyczyn, dla których nie zgadza się z podatnikiem oraz wskazania prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym. 

Interpretacja zawiera też pouczenie o prawie do złożenia skargi do sądu administracyjnego.

Publikacja interpretacji

Interpretacje indywidualne po usunięciu danych identyfikujących, publikowane są Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministerstwa finansów. Na BIP zamieszane są również informacje o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji, a także informacje o tych interpretacjach, które pomimo że są nieprawidłowe, nie mogą być usunięte.