Od 1 stycznia 2017 przewiduje się nowelizację w zakresie prawa pracy. Wprowadzone zmiany tyczą się głównie małych przedsiębiorców którzy zatrudniają nie więcej niż 50 osób. Jakich zmian możemy się spodziewać od nowego roku?

Zgodnie z aktualnymi przepisami zwiększenie zatrudnienia pracowników powyżej 19 osób nakłada na przedsiębiorce dodatkowe obowiązki. Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia regulaminu wynagrodzenia oraz stworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Od nowego roku powyższe obowiązki będą tyczy się przedsiębiorców którzy zatrudniają powyżej  50 osób.

W przypadku pracodawców którzy zatrudniają powyżej 20 a mniej niż 50 osób a w przedsiębiorstwie działa zakładowa organizacja związkowa obowiązek pojawienia się regulaminu oraz ZFŚS będzie uzależniona od zawnioskowania organizacji związkowej.

Prawo pracy zmiany w 2017 r.

Świadectwo pracy

Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy pracownika w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Dodatkowo zgodnie z z art. 97 § 11  kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi zatrudnionemu u tego samego pracodawcy na podstawie umów o pracę zawartej na okres próbny lub na czas określony które obejmuje zakończenie zatrudnienia na podstawie takich umów zawartych w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia pierwszej z tych umów.

Od nowego roku w przypadku podpisania kolejnej umowy z tym samym pracodawcą, pracodawca będzie miał 7 dni na wydanie świadectwa pracy jedynie na wniosek pracownika. W przypadku gdy pracodawca nie będzie zatrudniał tego samego pracownika wówczas ma obowiązek wydanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od zakończenia poprzedniego zatrudnienia.

Wypowiedzenie umowy – odwołanie

Obecnie pracownika ma możliwość odwołania się od wypowiedzenia umowy  w terminie 7 dni co reguluje art. 264 § 1 kodeksu pracy. Od stycznia termin ten zostanie wydłużony do 14 dni co ma dać pracownikowi czas na wystosowanie odpowiedniego pozwu.

Współodpowiedzialność materialna pracowników

W przypadku pracowników z którymi została zawarta umowa o współodpowiedzialności materialnej artykuł 125 § 1 Kodeksu pracy otrzyma nowe brzmienie:

„Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności”

Wprowadzone zmiany mają na celu polepszenia regulacji prawnych z zakresu wykonywanej działalności gospodarczej.