Co do ogólnej zasady podatnik ma prawo odliczyć VAT naliczony w zakresie, w jakim zakup towarów i usług jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Czy jeżeli podatnik dokonał nabycia usług hotelowych zakupionych dla klienta będzie miał prawo do odliczenia VAT? Zapraszam do zapoznania się z artykułem przedstawiającym dwa odmienne stanowiska.

 

prawo do odliczenia VAT

Usługi hotelowe a odliczenie VAT

Od ogólnej zasady odliczania podatku VAT naliczonego, ustawodawca wskazał wyjątki w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia lub zwrotu podatku należnego od m.in. nabytych usług noclegowych i gastronomicznych  z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Natomiast czy jeżeli podatnik dokona nabycia usług hotelowych zakupionych dla klienta będzie miał prawo do odliczenia VAT?

Spór z organami podatkowymi

Wyjątek dot. prawa do odliczenia podatku VAT od nabytych usług noclegowych, które następnie były sprzedawane klientom stał się kwestią sporu pomiędzy podatnikiem oraz urzędem. W ramach prowadzonej działalności, podatnik dokonywał sprzedaży usług turystycznych w szczególności sprzedaży miejsc noclegowych wraz ze sprzedażą posiłków. W niektórych miesiącach dochodziło do sytuacji, w której podatnik sprzedawał więcej miejsc noclegowych niż posiadał dostępnych. W takiej sytuacji był zobowiązany do zapewnienia zakwaterowania klientów w innych obiektach. Przedsiębiorca dokonywał wówczas zakupu miejsc noclegowych następnie dokonywał zakwaterowania gości w innych obiektach.

Spóła wystąpiła o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie prawa do odliczenia VAT od usług noclegowych zakupionych w celu ich odsprzedaży. Zdaniem podatnika, w przypadku nabycia usług hotelowych w celu ich odsprzedaży, spółka miała prawo do odliczenia VAT.

Stanowisko organu podatkowego

W wydanej decyzji organ podatkowy powołał się na art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przytoczonym artykułem obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Jak podkreślił organ podatkowy, zasadę wyrażoną w art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b) należy stosować do wszystkich wydatków związanych z nabyciem usług noclegowych oraz gastronomicznych. W związku z czym organ podatkowy uznał stanowisko spółki za niewłaściwe (0114-KDIP1-1.4012.80.2018.2.KBR)

Stanowisko NSA

Stanowisko w sprawie prawa do odliczenia VAT od usług hotelowych i gastronomicznych zajął w 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny. W wydanym wyroku NSA podkreślił, że wyłączenie usług hotelowych oraz gastronomicznych z prawa do odliczenia VAT, nie dotyczy usług zakupionych w celu ich dalszej odsprzedaży. Natomiast pojawiające się spory i odmiennie wydawane interpretacje spowodowały, że NSA końcem 2017 roku wystąpił z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o rozstrzygnięcie kwestii spornej.

W związku z przedstawionym pytaniem prejudycjalnym Sąd zawiesił postępowanie w sprawie na podstawie art. 124 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który nakazuje sądowi zawieszenie postępowania z urzędu w razie przedstawienia przez Sąd w tym postępowaniu pytania prawnego Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej.