Od przyszłego roku wejdzie w życie Pakiet Przyjazne Państwo mający na celu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorców. Pakiet zawiera zmiany do ponad 60 ustaw, wśród których znajduje się m.in. Prawo Przedsiębiorców. W dzisiejszym wpisie więcej na temat, czym jest nowe prawo do błędu przedsiębiorcy.

Dla kogo nowe prawo do błędu?

Nowelizacja ustawy Prawo Przedsiębiorców wprowadza do polskiego systemu prawnego nową instytucję tj. „prawo do popełnienia błędu”. Nowe przepisy będą dotyczyły wyłącznie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisanymi do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo do błędu obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy:

  • od dnia podjęcia działalności po raz pierwszy;
  • ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Nowe rozwiązanie opiera się na przekonaniu, że większość błędów popełnianych przez początkujących przedsiębiorców nie wynika ze złej woli lecz z nieintencjonalnych omyłek a w określonych sytuacjach, nie powinni oni ponosić konsekwencji swoich błędów.

Prawo do błędu polega na wezwaniu przedsiębiorcy do usunięcia naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń w drodze postanowienia oraz odstąpienia od nałożenia mandatu lub administracyjnej kary pieniężnej gdy ten usunie naruszenia oraz ich ewentualne skutki w określonym przez organ terminie. W przypadku postępowania mandatowego funkcjonariusz lub inspektor może odebrać od przedsiębiorcy pisemne oświadczenie, w którym zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń. W takiej sytuacji organ nie wezwie już przedsiębiorcy w formie pisemnej do usunięcia błędów.

Jeżeli przedsiębiorca usunie stwierdzone naruszenia prawa oraz ich ewentualne skutki w wyznaczonym terminie:

  • właściwy organ, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia na niego lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu albo
  • przedsiębiorca nie podlega karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, stanowiące stwierdzone naruszenie przepisów prawa.

Prawa do błędu nie stosuje się w przypadku gdy naruszenia rozpoczęły się w trakcie 12 miesięcy oraz trwają także po upływie tego okresu.

matryca stawek VAT

„Czynny żal”

Prawo do błędu przysługuje także przedsiębiorcy, który dobrowolnie usunie naruszenia prawa oraz skutki takich naruszeń, jeżeli skutki takie wystąpiły, przed wezwaniem organu lub złożeniem pisemnego oświadczenia. Warunkiem jednak jest powiadomienie organu o usunięciu błędów oraz ich ewentualnych skutków. Złożenie tzw. „czynnego żalu” w przypadku popełnienia wykroczenia lub wykroczenia skarbowego skutkuje odstąpieniem od nałożenia na przedsiębiorcę grzywny w formie mandatu karnego. Wyjątkiem jest kara grzywny nakładana w wyniku przeprowadzonej kontroli drogowej.

Wyłączenia

Przepisów dotyczących instytucji prawa do błędu nie stosuje się w następujących sytuacjach:

  • naruszenie dotyczy przepisów prawa, które zostały naruszone przez przedsiębiorcę w przeszłości;
  • naruszenie prawa jest rażące;
  • nie jest możliwe usunięcie naruszeń przepisów prawa lub gdy wywołały one nieodwracalne skutki;
  • konieczność nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenia lub wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej wynika z ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej;
  • naruszenie przepisów prawa polega na wykonywaniu działalności gospodarczej pomimo braku uzyskania wymaganych prawem koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej lub na działaniu niezgodnie z powyższymi;
  • przepisy odrębne przewidują nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenie lub wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.