Pracownik w delegacji to nie tylko zmiana miejsca pracy danego pracownika. Pomimo faktu, że delegacja staje się coraz powszechniejsza, w dalszym ciągu wielu pracodawców nie wie jakie obowiązki wiążą się z delegacją pracownika.

Oddelegowanie pracownika nakłada obowiązki na pracodawcę, niedopełnienie wszystkich formalności może wiązać się z karą nawet do 30 tys zł.

Pracownik w delegacji krajowej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług jeżeli pracownik w delegacji pozostaje na terytorium polski, pracodawca powinien zapewnić mu:

Art. 4. 1. Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP zapewnia takiemu pracownikowi warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Warunki dotyczą:

 • norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego;
 • wymiaru urlopu wypoczynkowego;
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów;
 • wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ochrony pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego;
 • zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko;
 • zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, o których mowa w art. 112 i art. 113 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 • wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Pracownik w delegacji a obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP wyznacza osobę upoważnioną do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień, przebywającą w okresie delegowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Art. 24. 1 ww ustawy.

Delegując pracownika na terytorium Polski, pracodawca ma obowiązek najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi złożenia do Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenia zawierającego dane niezbędne w celu przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy.

W czasie delegacji na terytorium Polski pracodawca ma obowiązek przechowywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postaci papierowej lub elektronicznej zgodnie z Art. 25:

 • kopii umowy o pracę pracownika delegowanego na terytorium RP lub innego równoważnego dokumentu poświadczającego warunki zatrudnienia w ramach nawiązanego stosunku pracy;
 • dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracownika delegowanego na terytorium RP w zakresie rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz liczby godzin przepracowanych w danym dniu lub jej kopii;
 • dokumentów określających wysokość wynagrodzenia pracownika delegowanego na terytorium RP wraz z wysokością dokonanych odliczeń zgodnie z właściwym prawem oraz dowodów wypłaty pracownikowi wynagrodzenia lub ich kopii.

Za złamanie wskazanych wyżej obowiązków pracodawcy grozi grzywna od 1000 do 30 000 zł.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.