Od 1 lipca pracodawcy zatrudniający więcej niż 250 pracowników mają przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych. Czym są pracownicze plany kapitałowe i co się dzieje z zgromadzonymi środkami?

Czym są pracownicze plany kapitałowe

PPK jest programem oszczędnościowym mający na celu “pomóc” w odkładaniu środków na emeryturę. Głównym założeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest comiesięczne potrącanie części wynagrodzenia z części pracownika, dołożenie dopłaty po stronie pracodawcy oraz dołożenie premii początkowej i rocznej po stronie Państwa. Takie rozwiązanie pozwoli zabezpieczyć emerytury milionów polaków.

Program obejmie wszystkich pracujących w wieku od 18 do 54 lat, za których pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek społecznych. Szacuje się, że z Pracowniczych Programów Kapitałowych może skorzystać nawet 11 mln pracowników.

Środki zgromadzone na specjalnym rachunku będą inwestowane przez:

 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
 • Pracownicze Towarzystwa Emerytalne,
 • Powszechne Towarzystwa Emerytalne,
 • Zakłady Ubezpieczeń.

Fundusze zdefiniowanej daty

Inwestowanie środków w różne instrumenty finansowe niesie za sobą ryzyko utraty środków. Dlatego każda z instytucji prowadząca Pracownicze Plany Kapitałowe jest zobowiązania do utworzenia tzw. funduszy definiowanej daty. Celem funduszy jest zmniejszenie ryzyka niosącego się z inwestowaniem środków pieniężnych wraz z postępującym wiekiem uczestnika PPK. Oznacza to, że środki wraz z upływem czasu będą inwestowane w “bardziej” bezpieczny sposób.

Art. 37  ustawy Pracownicze Plany Kapitałowe wprost określa w jakie narzędzia finansowe może lokować środki.

W części dłużnej (art. 37 ust 11):

 • co najmniej w 70% w:
  • papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach,
  • depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych pod warunkiem że te instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach
 • nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione wyżej instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach.

W części udziałowej (art. 37 ust 13):

 • co najmniej 40% w spółki WIG20;
 • maksymalnie 20% -współki WIG40;
 • maksymalnie 10% w pozostałe spółki na giełdzie;
 • co najmniej 20% w inwestycje zagraniczne.

Pracownicze plany kapitałowe

Instytucja inwestująca środki PPK ma prawo do wynagrodzenia, które reguluje ustawa. Dla instytucji finansowej zarządzającej kapitałem wynagrodzenie nie może być wyższe niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu. Dodatkowo po spełnieniu określonych wymogów np. takich jak wypracowanie dodatniej stopy zwrotu za dany rok, możliwe jest przyznanie premii  nie większej niż 0,1% wartości zebranych aktywów.